ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هم اکنون، مصرف بی‌رویه انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند زغال سنگ، گاز و نفت باعث شده تهدیدات جدی زیست ‌محیطی از جمله تغییر آب و هوا و افزایش آلودگی هوا پدیدار شود. به همین دلیل لزوم رویکرد به سمت منابع جدید انرژی سازگار با محیط زیست آشکار می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که انرژی زیست توده می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب برای جایگزینی با سوخت‌های فسیلی باشد. چراکه افزون بر آثار مخرب کمتر بر محیط زیست، می‌توان آن را منبع پایان‌ناپذیر انرژی محسوب کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی نیروی زیست توده و انرژی قابل استحصال آن در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، دام و طیور ایران است. بدین منظور در بخش زراعی با استفاده از فاکتور ضریب پسماند، میانگین تولید سالانه پسماند برای شش محصول اصلی استان ارزیابی شد و با استفاده از ضریب ارزش انرژی این پسماندها، میانگین نیروی انرژی آنها تخمین زده شد. در بخش دام و طیور، نیز میزان پسماند، از طریق تعداد دام و ضریب تبدیل کود، با توجه به میانگین وزن زنده آنها ارزیابی شد و از طریق عملکرد بیوگاز آنها و ارزش حرارتی آن، میزان انرژی قابل استحصال برآورد شد. نتایج ارزیابی‌ها نشان داد استان خراسان رضوی با میانگین تولید سالانه حدود 7/3 مگاتن زیست توده در بخش زراعی امکان تولید PJ3/42 انرژی دارد. همچنین با استحصال پسماند بخش دام و طیور به ویژه گاوهای شیری می‌توان تقریباً معادلPJ5 انرژی تأمین کرد. بنابراین استان خراسان رضوی در زمینه تولید زیست توده بخش‌های کشاورزی، دام و طیور دارای پتانسیل چشمگیری است. 

کلیدواژه‌ها