مدیریت ریسک محیط‌زیستی آتش‌سوزی در مخازن ذخیره‌سازی نفت (مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، دانشکده محیط ز یست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی ریسک‌های محیط‌زیستی آتش‌سوزی در انبار مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد بر روی محیط‌زیست منطقه انجام شد. در این مطالعه از روش FTA برای شناسایی ریسک‌های محیط‌زیستی و از روش E-FMEA به منظور ارزیابی ریسک‌ها استفاده شد. بر اساس نتایج ارزیابی ریسک، بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به آتش‌سوزی در مخازن به ترتیب مربوط به اقدامات تروریستی و عمدی با 720RPN ، زلزله با 720RPN  و خرابی سیستمLGTG  با 640 RPN است. در خط لوله بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به اقدامات تروریستی و عمدی با 540RPN  و در قسمت سکو‌های بارگیری اقدامات تروریستی و عمدی با 390RPN  و خرابی سیستم EARTHING با 390RPN  به عنوان مهم‌ترین ریسک‌های محیط‌زیستی شناسایی شدند. در این مطالعه از نرم‌افزار GIS برای شناسایی و تحلیل وضعیت محیط پیرامونی انبار نفت و تعیین مناطق حساس و پر خطر انبار نفت استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل، انبار نفت یزد در حریم ساخت و ساز راه آهن واقع شده و حریم انبار نفت نیز از نظر ساخت و ساز رعایت نشده است. در پایان بر پایة مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ریسک، راهکارهای مدیریتی برای کنترل و مدیریت ریسک‌های محیط‌زیستی انبار نفت شهید صدوقی یزد به شرح ذیل پیشنهاد شد: مقاوم‌سازی تجهیزات در برابر زلزله، استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و استفاده از معیارهای پدافند غیر عامل. 

کلیدواژه‌ها