برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماکو، گروه کشاورزی، ماکو، ایران

چکیده

تعیین ارزش واقعی منابع زیست محیطی به دلیل عملکرد و خدمات زیست محیطی و مدیریت بهینة آنها موضوعی مهم تلقی می‌شود. اخیراً اقتصاددانان به نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان‌ها پی برده‌اند و تلاش‌های زیادی برای ارزشگذاری کالاها و خدمات زیست‌محیطی انجام داده‌اند. در همین راستا این مطالعه به تعیین ارزش‌های تفرجی پارک جمشیدیه تهران و اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط با استفاده از مدل لوجیت و پرسشنامه انتخاب دو بخشی دو بعدی پرداخته است. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل 210 پرسشنامه از بازدیدکنندگان پارک جمشیدیه در سال 1390 جمع‌آوری شد. نتایج نشان می‌دهد که متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای هر بازدید 23448 ریال است. همچنین ارزش تفریحی پارک برای هر هکتار 9/203 میلیون ریال و متوسط ارزش تفریحی سالانه هر خانواده برای بازدید از پارک جمشیدیه، تقریباً 844 هزار ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان دهندة آن است که حدود 86% از بازدیدکنندگان پارک جمشیدیه حاضر بودند مبلغی از درآمد ماهانه خود را به ورودیه پارک اختصاص دهند که نشان‌دهنده آگاهی مناسب شهروندان تهرانی از اهمیت پارک‌ها و فضای سبز و ارزش بالای محیط زیست در تهران به دلیل تراکم جمعیت، پایین بودن سرانه فضای سبز و آلودگی هواست. این امر برای سیاستگزاران و برنامه ریزان توجیحی فراهم می‌کند تا از کیفیت پارک‌ها حمایت کرده و از زوال این منابع جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها