شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

نویسندگان

1 دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، فوق لیسانس مهندسی بهداشت محیط

2 دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

3 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

4 دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط

چکیده

امروزه تعداد زیادی ازکشورها دارای مشکل کم آبی و اکثر آنها مجبور به استفاده از روشهای شیرین‌سازی آب برای تهیة آب آشامیدنی هستند. اگر چه فرایندهای مختلف دیگری همچون اسمز معکوس و تقطیر چند تأثیره به صورت تجارتی برای نمک‌زدایی استفاده می‌شوند اما فرایندهای دیگری هم از جمله انجماد و تبخیر خورشیدی وجود دارد که برای مناطق و زمان‌های خاص مفید و سودمند است. این مطالعه اثر انجماد غیرمستقیم برای نمک‌زدایی از آبهای شور و لب شور را نشان می‌دهد. در این مطالعة 5 نمونه آب شور و لب شور به صورت سنتتیک ساخته شد سپس مراحل انجماد (کریستال‌سازی)، زهکشی آب منجمد نشده، شست‌وشوی سطحی با آب مقطر سرد، زهکشی مجدد و ذوب کریستال‌ها در دمای محیطی روی آنها انجام شد. با اولین انجماد نمونه‌ها در دمای oC20-، به طور متوسط حدود 58% کاهش در کل املاح محلول نمونه‌ها حاصل شد. طی اولین فرایند انجماد، آب آشامیدنی قابل شرب از نمونه‌ها حاصل نشد اما با دو بار فرایند پی در پی انجماد روی نمونه‌ها، آب آشامیدنی از نمونه‌های اول، دوم، سوم و چهارم حاصل شد ولی از نمونه پنجم که دارای TDS 44000 میلی‌گرم در لیتر بود آب قابل شرب حاصل نشد. با اولین فرایند انجماد روی نمونه اول، با TDS mg/L 3066، TDS 38% کاهش یافته است و با انجام دومین فرایند انجماد روی آب حاصل از اولین فرایند انجماد، TDS8% کاهش یافت. نمونة دوم با mg/L TDS 4775 به ترتیب با اولین و دومین فرایند انجماد 47% و 89% کاهش TDS داشت. نمونة سوم با mg/L TDS 11900 به ترتیب 65% و 90% کاهش در TDS و نمونة چهارم با mg/L TDS 19000 به ترتیب 69% و 91% کاهش در TDS داشت.

کلیدواژه‌ها