ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش A’WOT (مطالعة موردی : میناب)

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس

3 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

امروزه طرح‌ریزی یک سامانه مدیریت راهبردی با استفاده از ابزارها و فناوری‌های مناسب برای کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از فقدان مدیریت اصولی پسماند در مناطق روستایی ضروری است. در این مطالعه تلاش شد تا در جامعة مورد مطالعه (روستاهای شهرستان میناب) که حدود 37/74 درصد از جمعیت شهرستان میناب را شامل می‌شود اطلاعات مورد نیاز از طریق نظرسنجی از مردم طی مراجعة حضوری و تکمیل پرسشنامه از خانوارهای منتخب، نمونه‌برداری، توزین و تجزیه‌ و ‌تحلیل فیزیکی زباله‌های روستایی جمع‌آوری شود. به منظور ارائة برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی از روشA’WOT (تلفیقی از روشهایSWOT و AHP)، که از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در حوزة محیط زیست است بهره‌گیری شد. پس از شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت پسماند، به منظور تدوین برنامه راهبردی ، وزن هر عامل از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری 02/0 تعیین شد. در ادامه، عوامل مورد نظر در جداول ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی مورد ارزشیابی قرار گرفتند که به ترتیب نمرات 105/2 و 367/2 به دست آمد. اعداد به دست آمده در مرحله تلفیق موقعیت یابی شدند. در ادامه، جدول برنامه ریزی کمی راهبردی تشکیل شده و راهبردهای ممکن بر اساس نمرات جذابیت شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان داد که راهبرد"تنویر افکار عمومی از طریق تبلیغات رسانه‌ای و آگاهی جامعه در مورد آلودگی ناشی از پسماندها و نحوة مدیریت آنها به کمک دهیاری‌ها" به عنوان مهمترین راهبرد پیش روی با امتیاز224/5 است.

کلیدواژه‌ها