دوره و شماره: دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-240 (4(64) محیط شناسی) 
2. استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

صفحه 9-16

گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور


5. واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور


8. مقایسه روشهای Logistic Regression , DRASTIC اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

صفحه 79-92

نورالله کرمی شاهملکی؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ کمال خدایی


10. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS

صفحه 109-124

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ سید حمزه حسینی کهنوج؛ محسن میرزایی


12. ملاحظات طراحی معماری در کاهش آلودگی‌های صوتی محیط‌های درمانی

صفحه 141-154

کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن‌پور رحیم‌آباد


13. تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

صفحه 155-168

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی