دوره و شماره: دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-240 (4(64) محیط شناسی) 
واکاوی رفتار روزانه جزیرة گرمایی شهر تهران

10.22059/jes.2013.29862

علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ هانیه اخوان؛ زینب حسین پور


مقایسه روشهای Logistic Regression , DRASTIC اصلاح شده و AHP- DRASTIC در بررسی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی

صفحه 79-92

10.22059/jes.2013.29865

نورالله کرمی شاهملکی؛ سید محمودرضا بهبهانی؛ علیرضا مساح بوانی؛ کمال خدایی


مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS

صفحه 109-124

10.22059/jes.2013.29867

مهدی غلامعلی فرد؛ شریف جورابیان شوشتری؛ سید حمزه حسینی کهنوج؛ محسن میرزایی


ملاحظات طراحی معماری در کاهش آلودگی‌های صوتی محیط‌های درمانی

صفحه 141-154

10.22059/jes.2013.29869

کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن‌پور رحیم‌آباد


تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

صفحه 155-168

10.22059/jes.2013.29870

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی