کاربری اراضی و تحلیل عناصر چشم‌انداز روستای سیور از نظر زیست‌محیطی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 کارشناس ارشد جنگلداری، کارشناس RS و GIS شرکت هیام طرح نو

چکیده

روستای سیور از توابع شهرستان سمیرم استان اصفهان است. در این مطالعه برای معرفی سیمای سرزمین این روستا و شناخت تمامی کاربری‌های انسانی و لکه‌های طبیعی در محدوده مورد مطالعه و تحلیل آنها از تصویر ماهواره QuickBird در نرم افزار Google Earth استفاده شد. سپس نقشة حاصله به نرم افزار ArcGIS 3,1 انتقال داده شده و پس از انجام پردازش‌های لازم در این نرم افزار نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شد. به منظور میزان صحت عوارض برداشت شده علاوه بر پلی‌گن‌های برداشت شده اولیه برای تهیه نمونه‌های تعلیمی، یک بار دیگر بازدید صحرائی صورت گرفت و تمامی عوارض برداشت شده کنترل شدند. بدین منظور کلیة لایه‌های برداشت شده به دستگاه موقعیت‌یاب GPS انتقال داده شدند و سپس با مراجعه به عرصه تمامی عوارض کنترل شدند. در مرحله بعد برای تحلیل منظر منطقه مورد مطالعه از نرم‌افزار Frag Stats و متریک‌های NP ، CA، PERIM ، MNN و SHAPE استفاده شد. نتایج نشان داد که مردم بومی در طول سالهای متوالی کاربری‌های متفاوتی در منطقه ایجاد کرده‌اند. مراتع که سطح وسیعی از منطقه را پوشانده مبین گونه‌های مهم مرتعی در منطقه هستند که می‌تواند پشتوانه اصلی تنوع زیستی گیاهی و جانوری برای منطقه به حساب بیایند. لکه‌های انسان ساز در این عرف محدود است و این خود مزیت بزرگی برای اجرای برنامه‌های بعدی است. در روستای سیور از آنجایی‌که پراکندگی لکه‌ها با توجه به وجود دخالت‌های انسانی در شرق و شمال منطقه بیشتر است، تغییرات کمتری در منابع طبیعی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها