دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-196 ((62)) 
کاربرد روش ارزیابی جامع فازی در پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه‌ها

صفحه 103-1110

10.22059/jes.2012.29105

سیدحسین هاشمی؛ محمد مهدی عظیمی قادیکلایی؛ مرتضی رعیتی دماوندی؛ سمانه برکتین


اثر کربنات کلسیم و سولفات کلسیم بر زنده‌مانی باکتری ایکولای در مخلوط شن ریز

صفحه 117-126

10.22059/jes.2012.29107

نصراله سپهرنیا؛ علی اکبر محبوبی؛ محمدرضا مصدقی؛ غلامرضا خداکرمیان؛ علی اکبر صفری سنجانی