کاربرد توام روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه‌ریزی پویا در تدوین مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی زابل

چکیده

در مطالعه حاضر، مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان گیلان، در قالب الگوی تصمیم سازی در سه دورة زمانی 10 ساله برای وضعیت‌های مختلف پارک جنگلی و با در نظرگرفتن معیارهای اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی طرح ریزی شد. در ابتدا، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی، سطح مطلوب سه معیار اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی به طور همزمان به صورت ارزش رضامندی ترکیبی آنها در دوره‌های زمانی، تصمیمات و وضعیت‌های مختلف پارک جنگلی به‌دست آمد. نتایج حاصل از این روش نشان داد که برای رسیدن به سطح مطلوب معیارها به طور همزمان ابتدای دورة 10 ساله اول، اجرای تصمیم اکولوژیکی، ابتدای دورة 10 ساله دوم، به ترتیب در سه وضعیت درنظرگرفته شده، اجرای تصمیمات اجتماعی، اکولوژیکی و اکولوژیکی و ابتدای دورة زمانی 10 ساله سوم نیز به ترتیب در اولین و دومین وضعیت، اجرای تصمیم اجتماعی و اکولوژیکی بیشترین میزان ارزش مطلوبیت ترکیبی اهداف را به‌دست داد. ارزش‌های رضامندی ترکیبی اهداف به عنوان قسمتی از داده‌های ورودی به مدل برنامه‌ریزی پویا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، ابتدای دورة زمانی 10 ساله اول، اجرای تصمیم اکولوژیکی، در ابتدای دورة 10 ساله دوم، با در نظرگرفتن دومین وضعیت و شرایط طراحی شده برای پارک جنگلی، اجرای تصمیم اکولوژیکی و ابتدای دورة زمانی 10 ساله سوم، با اعمال اولین وضعیت طراحی شده برای پارک جنگلی اجرای تصمیم اجتماعی مطلوب است که برتری هدف اکولو‍ژیکی نسبت به اهداف دیگر را در دستیابی به مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها