نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

3 استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

به عنوان یک روند کلی، افزایش تقاضا در استفاده از انرژی در دوبعد کمی و کیفی با توسعة اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است. بهره‌گیری از انرژی‌های نو، سالهاست که پایه انجام تحقیقات گسترده و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید جهانی بوده که باید گفت کشور بزرگ ایران از آن، کم بهره است. انرژی خورشیدی، یکی از مهمترین نوع انرژی‌های نو است. هدف این تحقیق بررسی نقش استفاده از انرژی خورشیدی به منظور حفظ و احیای مراتع و ترویج آن در مناطق خشک در استان خراسان جنوبی است. جامعه آماری این تحقیق 340 نفر از زنان و مردان روستای نازدشت (واقع در شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی) بودند که از حمام خورشیدی استفاده و با استفاده از سرشماری اقدام به پر کردن پرسشنامه از تمام افراد در دسترس شده است. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای محققان و کارشناسان ادارة کل منابع طبیعی استان استفاده و اصلاحات پیشنهادی اعمال شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 25 پرسشنامه تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ 75/0 بود که نشان می‌دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مستقلی که با متغیر وابسته حفاظت از مراتع معنی‌دار شده‌اند، میزان آگاهی از اهمیت مراتع، میزان تمایل افراد در استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان انرژی نو و پاک در سالهای بعد و میزان اهمیت استفاده از سخنرانی‌های ترویجی حدود 31 در صد از تغییرات را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها