تخمین پوشش مراتع منطقة تنگ صیاد (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از داده‌های ماهوارهIRS-P6 LISS-III

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرتع، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه خاک‌شناسی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه مرتع و آبخیز، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

چکیده

تنوع، پویایی و وسعت مراتع ایران پایش این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. هدف از این تحقیق مطالعه رابطه شاخص‌های گیاهی ناشی از باندهای ماهوارهIRS-P6 LISS-III با پوشش گیاهی در منطقة تنگ‌ صیاد است. شاخص‌های گیاهی معیاری برای بررسی میزان پوشش به عنوان عامل حفاظت خاک، تولید، پیش‌بینی گستره گونه‌های گیاهی و مهمتر از همه تغییرات مکانی خشکسالی و بارندگی به شمار می‌روند. 30 واحد نمونه‌برداری در منطقه به صورت تصادفی با در نظر گرفتن تیپ‌های گیاهی انتخاب شد. در هر واحد 12 پلات به طور تصادفی انتخاب و پوشش گیاهی در هر پلات اندازه‌گیری شد. اطلاعات ماهواره‌ای از نظر رادیومتری و هندسی تصحیح شدند. ارزش رقومی پیکسل‌های مربوط به هر پلات نمونه‌برداری برای تجزیه ‌و ‌تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از 24 شاخص گیاهی، 15 شاخص برای تخمین پوشش گندمیان و مجموع پوشش گندمیان و پهن‌برگان علفی و 10 شاخص برای تخمین پوشش کل گیاهان مرتعی مناسب هستند. همچنین شاخصDVI مناسب‌ترین شاخص برای تخمین پوشش گندمیان و مجموع پوشش گندمیان و پهن‌برگان علفی و شاخص NDVI مناسب‌ترین شاخص برای تخمین پوشش کل گیاهان بود. نتایج نشان داد که درصد پوشش گندمیان، پهن‌برگان علفی، بوته‌ها و مجموع درصد پوشش گندمیان و پهن‌برگان علفی می‌توانند برای تخمین تولید مرتع و تعیین ظرفیت حیات وحش تنگ صیاد که بز و جبیر هستند مورد استفاده قرار گیرد. پوشش برآورد شده می‌تواند برای محاسبة ضریب پوشش از نظر فرسایش خاک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها