دوره و شماره: دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-214 ((61)) 
درهم تنیدگی منزلگاه عشایر آق‌اولر مریان با سکونتگاههای تاریخی تالشان

صفحه 155-166

10.22059/jes.2012.29020

فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ بهرنگ بهرامی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ رویا ساعتیان