کاهش لجن مازاد با استفاده از روشهای مختلف در تصفیة بیولوژیکی فاضلاب به روش SBR (تأکیدی بر استفاده از امواج فراصوت)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

امروزه مطالعه شیوه‌های مختلف کاهش تولید لجن در فرایند لجن فعال به خاطر محدودیت‌های تصفیه و دفع لجن توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. در همین زمینه در این مقاله، روشهای ازن‌زنی، استفاده از امواج فراصوت، تخریب حرارتی و افزایش اکسیژن محلول و کاهش توأم بارگذاری، در مقیاس پایلوت و با استفاده از راکتور SBR مورد مطالعه قرارگرفت. به‌منظور اصلاح ضریب تولید لجن در راکتور SBR ، هر کدام از روشهای پیشگفت تحت شرایط زیر به کار گرفته شدند: استفاده از امواج فراصوت با شدت KJ/Kg VSS 35000، توان 100وات وفرکانس KHz 20، ازن زنی به‌صورت متناوب و به مقدار 25 میلی‌گرم ازن به ازای هر گرم لجن، تخریب حرارتی در دمای 80 درجه سانتیگراد و به مدت 3 ساعت و کاهش بارگذاری تا 19/. کیلوگرم BOD بر متر مکعب در روز و افزایش غلظت اکسیژن محلول تا 6 میلی‌گرم در لیتر. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که تخریب 30 درصد از لجن راکتور و بازگشت دوبارة آن به درون راکتور با امواج فراصوت، ازن و دما به ترتیب می‌تواند 78 ، 63 و 49 درصد از تولید لجن زیستی بکاهد. افزایش غلظت اکسیژن محلول تا 6 میلی‌گرم در لیتر و کاهش بار‌گذاری تا حدود 19/. کیلوگرم مواد آلی بر متر مکعب در روز می‌تواند باعث کاهش 37 درصدی تولید لجن شود. بازدة حذف مواد آلی و نرخ ویژه جذب اکسیژن لجن در تمامی این روشها به مقدار جزیی کاهش می‌یابد. خصوصیات ته نشینی لجن در حال استفاده از امواج فراصوت و دما بهبود می‌یابد، اما در دو حالت دیگر این خصوصیت افت پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها