کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی-گرمایی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی‌پروری

نویسندگان

1 - مربی گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه اصفهان

4 استادیار گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

5 استادیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از روشهای تصفیه‌ای فاضلاب در آبزی پروری یکی از مهمترین راههای کاهش آثار زیست محیطی این صنعت و اجرای بهترین عملیات مدیریتی است. استفاده از جاذب‌های یونی از جمله رس‌ها در صنایع تصفیه فاضلاب در مقیاس وسیع صورت می‌گیرد، در حالی‌که در سیستم‌های پرورشی تا‌کنون گزارشی در زمینه استفاده از این ترکیبات صورت نگرفته است. رس‌ها بیشتر به دلیل منفی بودن ساختار شبکه‌ای خود هیچ تمایلی از خود نسبت به جذب آنیون‌ها نشان نمی‌دهند، ازاین‌رو با تغییر ساختار سطحی آنها می‌توان افزون بر جذب کاتیون‌ها به جذب آنیون‌ها نیز مبادرت ورزید. در این تحقیق با استفاده از ترکیب آلی به‌نام تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید و تیمارهای اسیدی- گرمایی به اصلاح ساختار سطحی و لایه‌ای رس‌ها پرداخته شد تا به جذب آنیون‌ها‌ی فسفاته و سولفاته موجود در سیستم پرورشی پرداخته شود. در این بررسی از سه سطح دمایی (10، 15 ،20) و پنج سطح pH (6، 5/6، 7، 5/7، 8) استفاده شد. اثر افزایش دما بر میزان جذب آنیونی در نمونه پساب آبزی‌پروری و در نمونه استاندارد بر جذب فسفات دارای اثر معنی‌داری بر روند جذبی توسط دو جاذب بود (05/0 p<)، در حالی‌که pH بر میزان جذب آنیون سولفات با دو جاذب روند افزایشی را از خود نشان نداد. نتایج مشخص کرد که عوامل محیطی از قبیل دما، pH، غلظت آنیونی، حضور سایر آنیون‌ها و یون‌های مزاحمتی در ظرفیت جذب مؤثرند. همچنین استفاده از تعویض‌گرهای یونی اصلاح شده جذب آنیون‌های مضر در مدار بسته، می‌تواند به عنوان ابزاری جدید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها