استفاده از میکروارگانیسم‌های بومی در کاهش آلودگی نفتی در خاک پالایشگاه تهران

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، دکتری محیط زیست

2 استاد گروه عمران محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

هیدروکربن‌های نفتی از عمده‌ترین آلاینده‌های اکوسیستم‌های آبی و خاکی در سراسر دنیا محسوب می‌شوند. در تحقیق حاضر برای کاهش هیدروکربن‌های نفتی در خاک آلوده پالایشگاه تهران مطالعه‌ای بر روی روش تجزیه بیولوژیکی صورت گرفت. در نتیجة جداسازی میکرب‌های تجزیه‌کننده هیدروکربن‌های نفتی از خاک منطقه صورت گرفته و در ادامه، بهینه‌سازی شرایط فیزیکوشیمیایی مؤثر بر تجزیة بیولوژیکی با استفاده از غلظت‌های مختلف سوبسترای نفتی و تغییر مشخصه‌های دما، pH و مواد غذایی انجام شد. در خاتمه نیز با تلقیح میکروارگانیسم‌های جداسازی شده به خاک و تغییر مشخصه‌های محیطی‌، میزان حذف بیولوژیکی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد : حداکثر رشد باکتریایی در نسبت 20 درصد آلاینده نفتی، pH 5/7 و دمای 30 درجه سانتیگراد مشاهده می‌شود. همچنین با آزمایش بر روی منابع متعدد غذایی مشخص شد؛ بهترین نسبت C:N:P برای اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم به ترتیب 1: 5: 100، 1: 5 : 100 و 1: 10: 100 است. همچنین نتایج نشان داد، روش تجزیة بیولوژیکی قادر است در تیمارهای مورد آزمایش در مدت 4 هفته بین1/32% تا 5/70% روند کاهش آلاینده‌های نفتی در خاک را بهبود بخشد. بنابراین، استفاده از روش بیولوژیکی برای پاکسازی هیدروکربن‌های نفتی در خاک به دلیل سادگی اجرا، مقرون به صرفه بودن و حذف کامل آلودگی بسیار مناسب بوده و با توجه به تنوع این هیدروکربن‌ها در خاکهای آلوده به مواد نفتی، پیشنهاد می‌شود، تحقیقات مشابه‌ای در سایر پالایشگاههای نفتی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها