بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین

نویسندگان

چکیده

آب به حساب نیامده اصطلاحی گمراه‌کننده است که در صنعت آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب به حساب نیامده آب اندازه‌گیری نشده‌ای است که در فواصل منابع تولید تا مشترکان به نوعی از دسترس خارج شده و برای شرکت‌های آب و فاضلاب ایجاد درآمد نمی‌کند. عدم دقت کنتورها، انشعابات غیر قانونی و مصارف غیرمجاز، خطای قرائت، نشت و سرریز از مخازن، نشت از لوله‌های شبکه توزیع، شکستگی لوله‌ها، مشکلات ناخواسته در فرایند‌های تصفیة آب، بد عمل کردن کنترل‌کننده‌های شبکه توزیع و برداشت آب از شیرهای آتش نشانی مثال‌هایی از آب به حساب نیامده است. یکی از اجزای اصلی آب به حساب نیـامده، عدم دقت کنتورها در تمام شبکه‌های توزیع آب شهری است. بواسطة عدم دقت کنتورها آب توسط مشترکان مصرف شده ولی پولی بابت آن پرداخت نمی‌شود. فاکتورهای متعددی ممکن است موجب ایجاد عدم دقت در کنتورها شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: فرسایش زیاد قطعات کنتور، درجة حرارت بالای آب ومحیط، خورندگی و مواد معلق در آب ورودی، تمیز نبودن فیلتر، جنس نامرغوب چرخ‌دندها و نگهداری نامناسب کنتور در انبار. راهکـارهای بررسی کنتورها در سیستم‌های آبرسانی تست کنتورهاست. در این تحقیق، منطقه‌ای از شهرستان ورامین با حدود 6000 اشتراک و 4500 کنتور سالم به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد. 1 درصد کنتورهای مشترکین به‌طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میزان دقت کنتورهای مشترکین محاسبه شد. نتایج به کل شهر تعمیم داده شده و مقدار کل آب به حساب نیامده ناشی از خطای کنتور مشترکین محاسبه شد. بر اسـاس نتایج به‌دست آمده عمـومأ تعمیر کنتورهای آب مشترکین پس از سپری شدن عمر مفید آن (در حدود 5 الی 6 سال)غیر اقتصادی بوده و لازم است در صورتی‌که پس از تست، خطای آن محرز شد با کنتور نو تعویض شود. در این منطقه اکثر کنتورهای تعویضی کنتور‌های تعمیری هستند که قبل از نصب کنتورهای نو و تعمیری باید کنتورها در کارگاه تست مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت غیر استاندارد بودن مرجوع شود5 /87 در صد از کنتورهای منطقة مورد مطالعه ایجاد تلفات غیر فیزیکی می‌کنند، 25/6 درصد در محدودة استاندارد قرار دارند و 25/6 درصد پول بیشتری به شرکت آب و فاضلاب پرداخت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها