مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر

نویسندگان

چکیده

اثر متغیرهای محیطی بر جذب فلزات سنگین به طور گسترده‌ای به‌وسیلة آزمایش در راکتورها بررسی شده است. اما به دلیل مکانیسم حرکت رسوبات، اثرات متقابل بین آب، رسوب و فلزات سنگین در آنها با آنچه در شرایط طبیعی اتفاق می‌افتد، متفاوت است. در این مطالعه سینتیک جذب کادمیم در یک کانال دایره‌ای و همچنین راکتورها بررسی شده و تغییرات غلظت کادمیم با زمان در آب و رسوب اندازه‌گیری شد. در ضمن با استفاده از نتایج به‌دست آمده، اثر مشخصه‌هایی چون دما، شوری، pH، غلظت کادمیم و غلظت رسوب بر جذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که راکتورها میزان جذب نهایی و نرخ جذب را بیش از مقدار واقعی تخمین می‌زنند. افزایش دما و غلظت کادمیم سبب افزایش میزان جذب در واحد جرم رسوب می‌شود، اما با افزایش غلظت درصد کادمیم حذف شده از محلول کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش غلظت رسوب سبب کاهش مقدار کادمیم جذب شده در واحد جرم رسوب می‌شود اما به‌هرحال میزان کل کادمیم حذف شده افزایش می‌یابد. اگرچه تحقیقات قبلی نشان داده است که pH بیش از 6 تأثیر چندانی بر جذب ندارد، اما این تحقیق نشان داد که در شرایط آبراهه‌های طبیعی افزایش pH باعث رسوب کربنات کلسیم می‌شود که تأثیر زیادی بر میزان جذب نهایی و زمان رسیدن به تعادل دارد. بنابراین در مدلسازی انتقال و تبدیل فلزات سنگین ‌باید جذب توسط کربنات کلسیم را در pHهای مختلف در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها