بررسی صدمات وارد آمده بر توده در اثر قطع تک‌گزینی و چوب‌کشی زمینی در جنگل‌ ناو اسالم گیلان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خلخال، استادیار علوم جنگل

2 دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا ، دانشیار علوم جنگل

3 دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، استاد مهندسی جنگل

چکیده

برش‌های تک‌گزینی و چوب‌کشی زمینی اغلب منجر به آسیب فیزیکی توده باقیمانده و کاهش کیفیت تنه و ارزش درختان در اثر عملیات قطع و کشیدن می‌شود. این تحقیق صدمات بهره‌برداری به روش چوب‌کشی زمینی بر درختان باقیمانده و تجدید حیات را در جنگل پهن‌برگ ناهمسال در منطقه ناو اسالم که به شیوه تک‌گزینی قطع شد مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور بعد از پایان عملیات بهره‌برداری تعداد 30 قطعه نمونه دایره‌ای شکل 10 آری به روش منظم تصادفی در داخل پارسل 238 سری 2 ناو اسالم با وسعت 34 هکتار برداشت شد. مشخصات درختان و تجدید حیات (گونه، قطر برابر سینه، مرحله رویشی، سالم، زخمی، یا نابود شده) و زخم‌های تنه درختان (محل، شدت و اندازه) در داخل قطعات نمونه اندازه‌گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد با قطع و خارج کردن 5/7 اصله درخت از هر هکتار، 1/14 درصد از درختان باقیمانده زخمی و 63/0 درصد آنها نابود شده‌ بودند. همچنین 6/5 درصد از تجدید حیات توده زخمی و 8 درصد آنها نابود شده‌ بودند. قطر برابر سینه درختان نابود شده کمتر از 5/22 سانتیمتر و بیشترین فراوانی آنها در طبقه قطری 10 سانتیمتر مشاهده شد. 29 درصد از زخم‌ها در ناحیة تاج، 60 درصد در ناحیة تنه و 11 درصد هم درناحیة تاج و هم در ناحیة تنه درختان باقیمانده ایجاد شده بودند. بیشتر زخم‌های تنه درختان سطحی و دراندازه‌های کوچکتر از 50 سانتیمترمربع و در ارتفاع کمتر از 1 متری سطح زمین ایجاد شده بودند. اصلاح روشهای قطع و خارج کردن درختان نشانه‌گذاری شده موجب کاهش صدمات بهره‌برداری بر تودة باقیمانده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها