تولید زیست توده و حذف آمونیاک و نیتریت از پساب کارگاه پرورش ماهی به‌وسیلة کشت جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکدة منابع طبیعی

2 دانشگاه صنعتی اصفهان ، استادیار دانشکدة منابع طبیعی

3 دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشیار دانشکدة منابع طبیعی

چکیده

ترکیبات سمی آمونیاک و نیتریت از سیستم‌های پرورش ماهی بخصوص پرورش متراکم حاصل می‌شود. برای ارزیابی کارایی جلبک سبز سندسموس کوادریکوادا در حذف آمونیاک و نیتریت از پساب خروجی کارگاه پرورش متراکم ماهی و همچنین کاربرد آن به‌عنوان یک محیط کشت مناسب برای جلبک سندسموس کوادریکوادا، نمونه‌های آب خروجی از کارگاه پرورش متراکم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان جمع‌آوری شد. سپس 6 تیمار شامل پساب رقیق شده همراه و بدون محیط کشت بی بی ام، پساب خام همراه و بدون محیط کشت، پساب غلیظ شده همراه و بدون محیط کشت، به‌عنوان محیط کشت از پساب تهیه شد. نتایج نشان داد که سندسموس کوادریکوادا بخوبی در تمامی تیمارهای آزمایش شده از پساب خروجی کارگاه رشد کرده و زیاد شده و می‌تواند آمونیاک و نیتریت را به میزان زیادی (حدوداً 90 درصد) کاهش دهد. بیشترین میزان زیست تودة تولیدی(99/0 گرم بر لیتر)، تعداد سلول جلبکی (105×4/90 سلول در میلی لیتر)، میزان کلروفیلa (89/2 میلی‌گرم در لیتر) ، درصد حذف آمونیاک (57/89 درصد) و نیتریت (53/89 درصد) در تیمار پساب رقیق شده و حاوی محیط کشت حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که این جلبک می‌تواند برای حذف آمونیاک و نیتریت و نیز تولید زیست توده جلبکی در سیستم‌های پالایش پساب خروجی کارگاههای پرورش ماهی قبل از ورود به محیط طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پساب کارگاه می‌تواند به‌عنوان محیط کشتی مناسب برای تولید انبوه این جلبک استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها