بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب‌ها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM (مطالعة موردی: تالاب نیریز)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه?ریزی محیط زیست دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 استادیار گروه برنامه?ریزی محیط زیست دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة ژئوماتیک و نقشه?برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشیار گروه برنامه?ریزی محیط زیست دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

5 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

چکیده

تالاب‌ها، پارک‌های ملی و پناهگاههای حیات وحش از مهم‌ترین سرمایه‌های اکولوژیکی به شمار می‌روند، از این‌رو اطلاع از تغییرات آنها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این‌گونه مناطق دارد. در اختیار داشتن اطلاعات جدید از تغییرات آنها به یافتن علل تغییر و اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های لازم کمک می‌کنند. در این مقاله پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان در استان فارس که تالاب نیریز را شامل می‌شوند، در شرق شهر شیراز، مورد تحقیق قرار گرفته است. این تالاب امروزه کاملاً خشک شده است و متخصصان محیط زیست بر این باورند که فعالیت‌های انسانی از جمله ساخت سد‌های سیوند و ملاصدرا و همچنین خشکسالی‌های اخیر دلایل اصلی این مسئله‌اند. به منظور یافتن مقدار و علت تغییرات به وقوع پیوسته در این تالاب در فاصلة سالهای 1998 تا 2009 از بهترین روشهای سنجش از دور در پردازش تصویر و تصاویر TM ماهواره Landsat استفاده شد. در طبقه‌بندی تصاویر، از روش طبقه‌بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال استفاده شد. نتایج حاصل نشان‌دهندة دقت کلی طبقه‌بندی تصاویر در سالهای 1998 و 2009 به ترتیب به میزان 67/91 درصد و 36/92 درصد است. همچنین پردازش اطلاعات، بیان کنندة افزایش 129 درصدی مساحت نمک و کاهش 52 درصدی مساحت آب به عنوان مهم‌ترین تغییرات این تالاب در بازة زمانی مورد مطالعه‌اند. نتیجة این تحقیق مبین بروز وگسترش بحران زیست محیطی در منطقه است، از این‌رو ضرورت در نظر گرفتن تمامی ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی و لحاظ کردن دید کلان در نگرش به مسائل زیست محیطی ضروری است

کلیدواژه‌ها