تعیین مقدار گونه‌های بوزای آب در سد امیرکبیر با استفاده از روش ریز استخراج با فاز جامد اصلاح شده – کروماتوگرافی گازی – طیف‌سنجی جرم

نویسندگان

1 -استادیار گروه آلاینده‌های محیط زیست، پژوهشکدة علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، پژوهشکدة علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله روش ریز استخراج با فاز جامد درون لولهای اصلاح شده همراه با کروماتوگرافی گازی با آشکارساز طیف سنجی جرمی (GC-MS) برای اندازه‌گیری ترکیبات بوزای آب معرفی و استفاده شده است. ژئوسمین، 2-متیل ایزو بورنئول، 2-ایزوپروپیل-3-متوکسی پایرازین، 2-ایزوبوتیل-3-متوکسی پایرازین و 2و4و6-تری کلروآنیزول از مهم‌ترین ترکیبات بوزای آب هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در روش مورد استفاده، جذب گونه‌ها از طریق عبور گسستة حجم‌های کوچکی از فضای فوقانی محلول نمونه از لوله‌های مویینة هم مرکز با سطح داخلی پوشیده از جاذب صورت گرفت و پس از واجذب با حلال مناسب 2 میکرولیتر از نمونة واجذب شده به دستگاه GC-MSتزریق ‌شد. شناسایی گونه‌های جداسازی شده بوسیلة تطابق زمان بازداری و هم چنین الگوی طیف جرمی (فراوانی نسبی یون‌های برگزیده) انجام شد. مقدار کمی گونه‌ها با استفاده از کروماتوگرام جرمی استخراج شده بر اساس پر‌شدت‌ترین یون اختصاصی هر گونه، تعیین شد. مهم‌ترین مشخصه‌های مؤثر برکیفیت استخراج بررسی و با روشهای دیگر مقایسه شدند. تکرار پذیری به دست آمده بر اساس انحراف استاندارد نسبی 5 بار تکرار بین 6/3 تا 5/9 % بود. محدودة خطی مطلوب (از غلظت 5 تا ng.L-11000) و حساسیت مناسب (حد تشخیص از 9/0 تا ng L-1 4/2)، کم هزینه بودن، سهولت ساخت و استفاده از ابزار استخراج را می‌توان از مزایای این روش برشمرد.

کلیدواژه‌ها