بررسی و تحلیل آلودگی‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

پیامدهای توسعة شهرنشینی به صورت آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهری، تهدیدی جدی برای سلامتی و ایمنی ساکنان شهرها به‌شمار می‌رود. امروزه، مناطق شهری به عنوان کانون‌های جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی، با تمرکز بالای واحدهای آلایندة محیط زیست مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که موقعیت مکانی نامناسب و انواع آلودگی‌های ناشی از مشاغل مختلف در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ واحدها و مشاغلی که نوع فعالیت و مهم‌تر از آن، موقعیت و نحوة مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت است. بنابراین شناسایی و ساماندهی مناسب مشاغل آلاینده و مزاحم، موضوعی مهم در مدیریت شهری است. در پژوهش حاضر، آلودگی‌ها و مزاحمت‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است و داده‌های مورد نیاز به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت‌های ساماندهی آن دسته از واحدهای شغلی که آلایندة محیط شهری‌اند، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و بهره‌گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از نظر انواع آلودگی‌ها و مزاحمت‌های مورد مطالعه، واحدهای شغلی تعمیرگاه مکانیکی، صافکاری، کابینت و کانال سازی، تعویض روغن اتومبیل، نجاری، باتری‌سازی، فروشگاه میوه و سبزی، و تراشکاری وضعیت نامناسب‌تری دارند، درنتیجه به عنوان اولویت‌های نخست ساماندهی تعیین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها