توسعة پایدار تولید آهن و فولاد در ایران از جنبة زیست‌محیطی با استفاده از منطق شلال

نویسندگان

1 مربی گروه متالورژی و مواد دانشکدة فنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی

2 استاد گروه متالورژی و مواد دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده

حفظ و تعادل زیست‌محیطی، از جمله ارکان توسعة پایدار است. در این مقاله برخی از عوامل آلایندة آب و خاک کشاورزی، هوا و /SO3 SO2 آبهای شیرین، جنگل، مواد مصرفی و نیز انرژی برای تولید آهن و فولاد که در توسعة پایدار کشور ما ایران مؤثرند، شناسایی و توابع عضویت آنها بر اساس منطق شلال، بین صفر و یک تعریف می‌شوند. به‌نحوی که درجه عضویت «صفر» یعنی توسعة تولید آهن و فولاد اصلا پایدار نیست و درجة عضویت «یک» یعنی توسعة تولید آهن و فولاد، کاملأ پایدار است و درجة عضویت «بین صفر و یک»، یعنی توسعة تولید آهن و فولاد به طور نسبی با همان درجه، پایدار است. بر اساس داده‌های موجود در ایران و نیز شرایط بهینه و بین‌المللی در این صنعت، توابع عضویت محاسبه و از طریق منطق شلال نتیجه‌گیری شده است. مراحل پژوهش به ترتیب زیر انجام شد: داده‌های مرتبط با پژوهش از منابع داخلی گردآوری شد. سپس با توجه به داده‌ها و ماهیت رخدادها، توابع عضویت تعریف و در نهایت درجة پایداری توسعة آهن و فولاد در ایران محاسبه و با کمک قوانین استنتاج فازی تعیین شد. نتیجه آن‌که توسعة پایدار تولید آهن و فولاد با شرایط سالهای 2002 تا 2003، ممکن نیست زیرا اولا شرایط زیست محیطی گاز کربنیک هوا مناسب نیست، ثانیا مقدار سرب در خاک کشاورزی زیاد است و درنهایت ضایعات زیادی در این صنعت نسبت به سایر کشورها تولید می‌شود. بنابراین برای افزایش درجة توسعة پایدار، باید به طور همزمان در جهت کاهش تولید گاز کربنیک و افزایش کاشت درخت، اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها