بررسی مهم‌ترین منبع آلایندة صنعتی خاک و آب و گیاه در استان یزد

نویسنده

مربی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اصفهان، واحد اردستان

چکیده

استان یزد یکی از مناطق خشک کشور از نظر منابع آب است. بهره‌برداری مجدد از پساب‌های صنعتی در کشاورزی می‌تواند تا حدودی کمبود آب را جبران کند. از طرف دیگر آثار منفی استفاده از این آبها نیز برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید در نظر گرفته شود. در تحقیق حاضر ابتدا با بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده و نتایج تحقیقات قبلی صورت گرفته، طبقه‌بندی صنایع استان بر حسب میزان آلایندگی انجام و مهم‌ترین منبع آلاینده آب و خاک و گیاه پساب صنعتی و مهم‌ترین صنعت تولید‌کننده پساب صنعت نساجی تعیین شد. سه واحد مهم صنعتی نساجی افشار، سلک‌باف و یزد‌باف انتخاب وطی دو سال کیفیت پساب و آثار آن بر خاک، گیاه و آب زیرزمینی بررسی شد. نتایج نشان داد در واحدهای صنعتی مورد بررسی برای تخلیه پساب به آب سطحی از نظر pH ، TDS ، TSS، سولفات، کلر، روی و کادمیم، برای تخلیه پساب به چاه جاذب از نظر TDS ، سولفات، کلر، روی و کادمیم و برای آبیاری اراضی کشاورزی با پساب از نظر pH، شوری، TDS ، TSS، سولفات، کلر، بی‌کربنات، مس، روی و کادمیم پساب محدود‌کننده بود. چاههای آب از نظر عناصر سنگین مورد بررسی، غلظت کمتر از حد مجاز بود و هیچ گونه محدودیتی از این نظر نداشتند اما از نظر مشخصه‌های pH ، شوری، TDS ، سولفات، کلر و بی‌کربنات دارای محدودیت بودند. در خاکهای مورد بررسی غلظت عناصر سنگین روی و کادمیم در محدودة غلظت بحرانی قرار داشت و خاکها از نظر مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل جذب و پتاسیم قابل جذب مقادیر بالاتری را نسبت به شاهد دارا بودند. گیاهان مورد بررسی از نظر عناصر سنگین روی و مس دارای آلودگی بودند. در کلیة مناطق غلظت کلیه عناصر سنگین مورد بررسی در خاک نسبت به شاهد بالاتر بود

کلیدواژه‌ها