مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی سازمان‌ها در نگهداری استاندارد ISO 14001:2004 (مطالعة موردی: شهرداری منطقة 7 تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه محیط زیست و شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

استاندارد ISO 14001 به عنوان عنصری مؤثر و فعال در سیستم مدیریت شهری، عملکرد محیط زیستی سازمان‌ها را بهبود بخشیده، نظام مدیریت محیط زیستی را منسجم و استاندارد می‌سازد. با وجود فواید بسیاری که استقرار این نظام در سازمان‌ها دارد نگهداری آن نیز از ارکان اساسی است که عملکرد محیط زیستی سازمان به آن وابسته است. در این مطالعه از ارزیابی چند معیاره به منظور طراحی مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی سازمان‌ها برای نگهداری این استاندارد استفاده شد. در گام نخست با استفاده از مطالعة مقالات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و نیز مصاحبه با مشاوران و ممیزان استاندارد ISO 14001 در شرکت‌های گواهی‌دهنده موانع و مشکلات مربوط به نگهداری این استاندارد شناسایی و براساس تجزیه و تحلیل این داده‌ها در نرم‌افزار Nvivo8بر پایه مراحل چرخه دمینگ از بین این موانع، 13معیار ارزیابی استخراج شد سپس با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای حاصل وزن‌دهی شدند و در گام بعدی برای ساخت مدل از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) استفاده شد. مدل حاصل شده در شهرداری منطقة 7 تهران که بهمن 1387 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 14001 شده بود اجرا شد و نتایج نشان داد که عملکرد این سازمان در نگهداری این نظام مدیریتی ضعیف بوده است. در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی سازمان‌ها، نگهداری این استاندارد در سازمان‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها