برآوردی از ارزشهای غیر‌استفاده‌ای تالاب انزلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکدة محیط زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

تالاب‌ها علاوه بر دارا بودن ارزشهای متعدد زیست بومی، از دیرباز دارای ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم بومی بوده و کالاها و خدمات بسیاری را در اختیار این جوامع گذاشته‌اند. تالاب بین‌المللی انزلی نیز از دیرباز چنین نقشی را برای نواحی اطراف خود داشته است اما متأسفانه علاوه بر مسائل و تخریب‌های ناشی از فشار فزاینده جمعیت بر منابع محدود تالاب، اجرای طرح‌های توسعه متفاوت در حوضه آبخیز آن، تأثیرات چشمگیر و مخربی را بر این اکوسیستم ارزشمند برجای گذاشته است. واضح است که در هنگام اجرای طرح‌های توسعه، در کنار منافع بدست آمده از طرح مورد نظر، ارزشهای محیط زیستی حایز اهمیت مربوط به منابع طبیعی اغلب به‌صورت برگشت‌ناپذیری تخریب شده، و یا از میان می‌روند. به‌همین دلیل، تبدیل ارزشهای مختلف تالاب به ارزشهای کمی و اقتصادی، می‌تواند کمکی برای تصمیم‌گیرندگان در مقایسه گزینه‌های مختلف و اتخاذ تصمیم صحیح باشد. با توجه به این‌که ارزشهای غیر استفاده‌ای یک تالاب، معمولاً کمتر مورد توجه تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود در این تحقیق برای تعیین ارزشهای غیراستفاده‌ای تالاب انزلی از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شده است. برای ارزشگذاری اقتصادی تالاب با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و استفاده از نرم‌افزار Eviews به وسیله مدل لوجیت به برآورد حداکثر تمایل به پرداخت بر اساس قیمت‌های پیشنهادی اقدام شده است. بر این اساس، حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ‌دهندگان برای یک دورة زمانی نامحدود که در زمان حال تنزیل شده است، سالانه برابر 92/8803 تومان برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها