میزان تأثیر رطوبت ، بر نرخ تولید آلاینده در لندفیل‌ها و کنترل آلاینده‌های خروجی با استفاده از سرپوش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران محیط زیست - عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی رشت

2 دانشیار گروه آب و محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

گاز تولیدی در لندفیل‌ها، ناشی از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی موجود در لندفیل است. گاز لندفیل دارای گاز گلخانه‌ای است. بنابراین انتشار گاز تولیدی در لندفیل به اتمسفر، سبب افزایش گرمایش جهانی و آثار مخرب زیست محیطی می‌شود. یکی از مشخصه‌های مؤثر بر نرخ تولید گاز در لندفیل‌ها میزان رطوبت محیط است. در این مطالعه لندفیل سراوان واقع در بیست کیلومتری جاده رشت-تهران، به عنوان لندفیل بی‌هوازی در دو محیط خشک و مرطوب به‌وسیله نرم‌افزار LandGEM مدل شده و میزان گاز خروجی در سالهای مختلف محاسبه شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد نرخ تولید گاز در حالت مرطوب 85/3 برابر حالت خشک است. به‌طوری‌که حداکثر متان، دی‌اکسید‌کربن و ترکیبات آلی فرار غیرمتان (NMVOC) تولیدی در لندفیل، در حالت مرطوب بترتیب برابر 11700، 32110 و 500 تن در سال و در حالت خشک به‌ترتیب برابر 3043، 8349 و 130 تن در سال است. با توجه به میزان تأثیر رطوبت بر نرخ تولید آلاینده و میزان رطوبت منطقه، استفاده از سرپوش برای مهار آلاینده مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش پیشنهادی در این مطالعه از نوع سرپوش مرکب است. طبق نتایج به‌دست آمده، این نوع سرپوش علاوه بر اکسیداسیون گاز متان به علت جلوگیری از نفوذ رطوبت به لندفیل، سبب کاهش نرخ تولید گاز و پساب می‌شود. سیستم طراحی شده دارای شبکه جمع‌آوری گاز از نوع غیر‌فعال و زهکشی به‌منظور جمع‌آوری پساب است. شبکة جمع‌آوری غیر فعال، سبب کاهش هزینه اجرای این سیستم بر روی لندفیل‌های موجود می‌شود. برای تصفیة پساب در این سیستم، پساب پس از جمع‌آوری، بر روی محل دپوی زباله در مکان‌های مشخص تخلیه می‌شود، تا از این طریق غلظت NH4 و مواد آلی موجود در پساب کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها