ارزیابی آثار محیط زیستی فعالیت های نفتی فلات قاره خلیج قاره

نویسندگان

چکیده

به علت آثار سوء فعالیت های انسان بر محیط زیست خصوصا در بخش صنعت در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی در طراحی اجرا و استقرار و بهره برداری از پروژه های صنعتی و عمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است در این بین صنعت نفت به علت نقش کلیدی آن در اقتصاد ملی و مبادلات جهانی و تولید آلاینده های بیشمار از مرحله تولید و استخراج نفت خام بر محیط زیست یکی از مناطق تولید نفت در خلیج فارس (فلات قاره) مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی وضعیت موجود محیط زیست منطقه و شناسایی فعالیت های مرتط ا بهره برداریو تولید نفت خام برای تعیین آثار مثبت و منفی فعالیت های نفتی بر محیط زیست از روش ایرانی شده ماتریس لئوپولد استفاده گردید.
نتایج حاصل از ماتریس ارزیای آثار محیط زیستی بیانگر این مسئله است که پساب های نفتیسر و صدای ناشی از فرایند سوزاندن گازهای تفکیکی در مشعل حمل و نقل و جاه جایی نفت خام و... از مهم ترین پیامدهای محیط زیستی منطقه هستند که باعث آلودگی آب دریا خاک و هوا و پیامدهای بعدی آن می شوند. برای کنترل و حذف آثار زیانبار ناشی از فعالیت های نفتی در منطقه در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی در فرایندها و د خرید یا طراحی تجهیزات جدید اجرای پروژه های بهسازی و پاکسازی محیط و انجام اقدامات اصلاحی ضروری است.

کلیدواژه‌ها