جداسازی باکتری های نفت خوار تولدی کننده بیوسور فاکتانت (+) از خلیج فارس و بررسی اثر pH بر مصرف نفت

نویسندگان

چکیده

امروزه آلودگی های نفتی از تصادفات تانکرهای نفتکش جنگ صنایع وابسته به نفت و غیره مشکلات زیادی را در زمینه میحط زیست کشورهای جهان به وجود آورده است تلاش برای رفع این آلودگی های نفتی با استفاده از روشهای مختلف بخصوص به وسیله میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات نفتی وسیع و روز افزون است از آب خلیج فارس در این مطالعه دو سویه باکتریایی غربال سازی شد نتیجه به دست آ مده حاکی از آن است که این باکتریها قارند ترکیبات نفتی را به طور موثری معدنی نمایند سویه های مذکور با سیل کوتاه گرم مثبت متحرک بدون اسپور دریایی هوازی اجباری کاتاز مثبت و اکسیداز منفی بوده و تحت عنوان PG02 , PG01 نامگذاری شدند در طول رشد در ارلن های تکان خورده (150 دور در دقیقه) حاوی محیط ÷ایه معدنی حاوی نفت به عنوان تحت منبع کربن (محیط نفت) باکتری های مذکور ابتدا تولید بیوسوفاکتانت نموده نفت را در آب امولسیونه کرده و س÷س سلول های باکتریایی به قطره های ریز نفت چسبیده و ترکیبات آن را به درون خود جذب کردند تولید بیوسوفاکتان های آنیونی یا متابولیت های حد واسط اسیدی در زمان رشد در محیط نفت باعث کاهش PH محیط شد . بررسی اثر PH بر روی رشد باکتری ها نشان داد که هر دو سویه جدا سازی شده در PH های 8 و 4/8 قادر به رشد و تجزیه نفت بودند و نسبت به تغییرات PH حساس می باشند سویه های نامبرده در محیط کشت های عصاره مخمر و ملاس چفندر قند نیز قادر به رشد بوده ولی تولید بیوسورفاکتانت مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها