طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

نویسندگان

چکیده

با تخریب زیستگاه های طبیعی و گسترش شهر ، نیاز به فضاهای سبز برای ایجاد تعادل اکولوژیک، اهمیت می یابد. پارک جنگلی شهری به عنوان فضای سبز کلان بر ویژگی های زیست محیطی و اکولوژی شهری تاثیر مثبت می گذارد و با پاسخگویی به نیازهای تفریحی و تفرجی می تواند بر ساختار و خدمت رسانی شهری تاثیر مهمی داشته باشد.
این تحقیق برای پاسخگویی به نیاز طراحی پارک های جنگلی شهری تدوین شده و با بررسی و تحلیل مدارک جمع آوری شده، تعریف دقیقی از پارک جنگلی شهری و اصول طراحی، منظر پایدار قابل تعمیم در توسعه این پارک ها را ارائه می دهد.
هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکاری برای طراحی این پارک ها و امکان توسعة آنها در قالب گسترش کالبدی و توسعه عملکردی است. مطالعة موردی، پارک جنگلی شیخ تپة ارومیه است که به عنوان فضای سبز کلان و حیاتی، در مجاورت شهر ارومیه و تپه باستانی شیخ تپة واقع شده است.
در فرایند طراحی پایدار پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه، نخست ویژگی های کالبدی، بیولوژیک و فرهنگی پارک شناسایی شد و سپس با ارزیابی توان اکولوژیک، ویژگی های دید و منظر و ترجیحات مردمی با استفاده از پرسشنامه ها، نیازها و مکان یابی کاربری ها و ارتباط آنها با یکدیگر تعیین شد. در گام آخر با انطباق یافته های تحقیق، طرح راهبردی پارک جنگلی با رعایت اصول طراحی پایدار و با هدف توسعه و ارتقای کیفی محیط تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها