گیاهان دارویی ، معطر، مرتعی و نادر مناطق حفاظت شده کالمند بهادران و کوه بافق

نویسنده

چکیده

در این مطالعه، گیاهان دارویی، معطر، مرتعی، خوشخوراک و نادر در دو منطقه حفاظت شده کالمند بهادران واقع در 30 تا 105 کیلومتری جنوب شرقی یزد و کوه بافق در 110 کیلومتری شرق یزد جمع آوری و شناسایی شد. بررسی فلور این مناطق نشان داد که 148 گونة گیاهی در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران و 139 گونه گیاهی در منطقة کوه بافق وجود دارد. نتیجة این مطالعات نشان داد که در مجموع 60 گونه گیاه داروئی، معطر و صنعتی، 15 گونه گراس، 8 گونه لگوم، 26 گونه علفی چندساله و یکساله و 23 گونه درختی و درختچه‏ای در این مناطق حفاظت شده رویش دارد. این گونه ها به طور عمده دارای طیف زیستی همی کریپتوفیت و تروفیت هستند. علاوه بر این، گونه‏های تهدید شده مناطق مزبور براساس معیارهای سازمان IUCN و با استفاده از کتاب Red data Book of Iran تعیین گردید که بر همین اساس، چهار رسته گونه‏های در معرض خطر انقراض، گونه‏های آسیب پذیر، گونه‏های با خطر کمتر و کمبود داده‏ها در مناطق مورد مطالعه تعیین و فهرست گونه‏های تهدید شده ارائه شد. این مطالعه نشان می‏‏دهد که در مجموع حدود 41 گونه گیاهی در رستة گونه‏های گیاهی تهدید شده در مناطق فوق وجود دارد که بیشتر از رسته گونه های با خطر کمتر (Lower risk) می باشند.

کلیدواژه‌ها