میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله

نویسندگان

چکیده

چکیده
فلزات سنگین از عوامل مهم آلایندة محیط زیستی به شمار می روند که از طریق مناطق ساحلی و رودخانه ها وارد دریا و از طریق زنجیرة غذایی در بدن آبزیان تجمع می یابند. گیاهان آبزی به عنوان حلقه ای از زنجیره غذایی به واسطة جذب فلزات سنگین می توانند نشانگر افزایش نسبی غلظت این عناصر در آب یا رسوبات اکوسیستم های موردنظر باشند. در این تحقیق به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سرب، روی، مس و کادمیم و نقش گیاهان آبزی در جذب و تجمع آنها از سه گونه گیاهی Phragmites australis ، Typha angustifolia و Potamogeton crispus و رسوبات منطقه، 6 ایستگاه در تالاب بین المللی میانکاله مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل نشان داد که میزان متوسط سرب در رسوبات ppm 83/19، در گیاه (ppm (Phragmites australis 53/0، در گیاه ((Typha angustifolia
ppm4 و در گیاه ppm (Potamogeton crispus) 4/5 است. میزان متوسط روی در رسوبات ppm 33/274، در گیاه
ppm (Phragmites australis) 83/290، در گیاه ppm (Typha angustifolia) 33/203 و در گیاه (Potamogeton crispus)
ppm 55/141 است. میزان متوسط مس در رسوبات ppm 3/23، در گیاه ppm (Phragmites australis) 63/7، در گیاه
ppm (Typha angustifolia) 4/5 و در گیاه ppm (Potamogeton crispus) 58/4 است. میزان متوسط کادمیم در رسوبات
ppm33/1، در گیاه ppm (Phragmites australis) 45/0، در گیاه ppm (Typha angustifolia) 45/0 و در گیاه
ppm (Potamogeton crispus) 5/0 بود. در گیاهان حاشیه ای (Phragmites australis) و (Typha angustifolia) بیشترین تجمع فلزات در ریشه دیده شد و در گیاه (Potamogeton crispus) تجمع در اندام های مختلف یکسان بود.

کلیدواژه‌ها