پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود

نویسندگان

چکیده

چکیده
با توجه به اینکه مشخصه های متعددی درآنالیز کیفی آب اندازه گیری می شود، روش شاخص کیفی آب Water Quality index)) از میان شاخص های عمومی کیفی آب دارای بیشترین کاربرد بوده و برای شاخص بندی کیفی حوزة آبریز سد لتیان از آن استفاده گردیده است. تعیین وضعیت آب رودخانه جاجرود و لتیان به عنوان یکی از منابع مهم آبی شرب تهران بزرگ، با توجه به ویژگی‌ها و تحولات جمعیتی درآن منطقه اهمیت فراوان دارد. این تحقیق براساس نتایج اندازه گیری های صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضلاب تهران و مرکز تحقیقات آب و انرژی در تعدادی از ایستگاه های حوزة آبریز سد، به صورت جداگانه به سه روش شاخص بندی کیفی رودخانه و آب خروجی سد لتیان صورت گرفته است. براساس نتایج این شاخص بندی، کیفیت آب در به صورت نقاط مجاور مراکز جمعیتی به دلیل ورود
آلاینده های میکربی و وجود ذرات معلق جامد وافزایش کدورت افت دارد؛ همچین نتایج این شاخص بندی ها بایکدیگر مقایسه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها