کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 481-498

10.22059/jes.2014.51214

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده