کلیدواژه‌ها = جنگل شهری
برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی