کلیدواژه‌ها = استان تهران
ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 709-718

10.22059/jes.2017.60936

سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپورسراسکانرود؛ سعید فیروزبخت


شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

هومن روانبخش؛ وحید اعتماد