ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری/ دانشگاه تهران

3 دانشجو/دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت پسماندهای بیمارستانی به‌دلیل دارابودن پتانسیل عفونت‌زایی و وجود مواد خطرناک در آن اهمیت فراوانی دارد. بررسی حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که با تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بازدید در سال 1394 از 165 بیمارستان استان تهران صورت گرفت. وزن و سرانة تولیدی زباله‌ها مشخص، علاوه‌بر آن، وضعیت تولید، تفکیک، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری، تصفیه، حمل‌ونقل و دفع پسماندهای بیمارستانی بررسی شده است. تعداد کل تخت فعال درمجموع 165 بیمارستان 26444 تخت بود که به میزان 22/91 تن در شبانه‌روز پسماند تولید می‌کنند و سرانة تولید به ازای هر تخت 44/3 کیلوگرم در روز است. از این میزان 99/1 کیلوگرم پسماند عادی، 31/1 کیلوگرم پسماند عفونی، تیز و برنده و 13/0 کیلوگرم پسماند شیمیایی و دارویی سهم هر تخت بیمارستانی است. بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی در 29/81 درصد بیمارستان‌های دارای دستگاه‌های بی خطرساز قابل‌قبول گزارش شد. با توجه به کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی و معضلات مربوط، بهبود مدیریت این پسماندها نیاز به تدوین راهبردی دارد، مشتمل بر آموزش مدیریت پسماندها با تخصیص بودجه، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تدوین راهنمای مدیریت اجرایی (تفکیک، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، ذخیره‌سازی و سیستم تصفیة کارا و فناوری‌های دفع) تا امکان مدیریت مؤثر پسماندهای پزشکی برای بیمارستان‌ها در استان تهران فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات