نویسنده = سعید ورامش
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جایگزینی جنگل‌های تخریب یافته شمال با جنگلکاری بر حاصلخیزی و ترسیب کربن خاک

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 135-146

نیلوفر حق‌دوست؛ مسلم اکبری‌نیا؛ سید محسن حسینی؛ سعید ورامش


2. برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی