نویسنده = دکتر علی یخکشی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی طرح مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه

دوره 7، شماره 7، زمستان 1355

دکتر علی یخکشی؛ مهندس سیروس الیان