ارزیابی نقش مشارکت های مردمی در توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری (مورد مطالعه شهر قوچان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست/ دانشکده جغرافیا و علوم محیطی/ دانشگاه حکیم سبزواری/ سبزوار/ ایران

2 گروه جمعیت شناسی و علوم اجتماعی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه حکیم سبزواری/ سبزوار/ ایران

3 گروه محیط زیست/ دانشکده جغرافیا و علوم محیطی/ دانشگاه حکیم سبزواری/سبزوار/ ایران

10.22059/jes.2024.370038.1008462

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی نقش مشارکت‌های مردمی درتوسعه و نگهداری فضاهای سبزشهری در شهر قوچان است که با استفاده ازروش تحقیق پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه داده ها جمع آوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر قوچان و تعدادنمونه 384 نفر با استفاده ازفرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق ازروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. همچنین برای تحلیل داده‌ها از روش های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین استفاده گردید. در این مطالعه، توسعه ونگهداری فضاهای سبز شهری در چهار بعد عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل محیط زیستی مورد سنجش وارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که قویترین رابطه میان متغیرها، بین عوامل اقتصادی و توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری(0.632=R) است. در رتبه بعدی عوامل اجتماعی قرار دارند که با ضریب همبستگی (0.614R=) رابطه معناداری با توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهر قوچان دارند. همچنین عوامل محیط زیستی و عوامل فرهنگی به ترتیب با (0.45 R=) و (0.418R=) در رده های بعدی این مطالعه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش قدرت اقتصادی شهروندان، میل به توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری افزایش قابل توجهی می یابد. علاوه بر این عوامل اجتماعی و نیز ارتقاء دانش محیط زیستی شهروندان و فرهنگ سازی می تواند کمک بسیاری به نگهداری و توسعه فضای سبز شهر قوچان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات