تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

10.22059/jes.2022.346812.1008345

چکیده

افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم در آلودگی هوا نقش دارند. بنابراین مسأله کنترل آلودگی علاوه بر اینکه یک مسئولیت سازمانی و دولتی می-باشد، مشارکت افراد در این امر نیز نقش قابل توجهی دارد. در این مطالعه قصد رفتاری افراد برای کاهش آلودگی هوا در رابطه با وسایل نقلیه، کاهش مصرف برق، ایجاد فضای سبز و استفاده مجدد از لوازم دورریختنی و بازیافتی با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB)، بررسی شد.تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) یک چارچوب یکپارچه برای عوامل روانشناختی زیربنای یک رفتار مورد مطالعه است. یک عامل مرکزی در TPB قصد فرد برای انجام یک رفتار معین است. فرض بر این است که قصد او تحت تأثیر سه مؤلفه، یعنی نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده قرار دارد (آژن، 1991). TPB به طور گسترده ای برای پیش بینی و توضیح مقاصد رفتاری متنوع در زمینه های مختلف استفاده شده است نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه بر روی 384 خانوار در شهر کرمان انجام شد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد کنترل رفتاری درک شده محرک اصلی قصد فردی برای کاهش آلودگی هوا و به دنبال آن نگرش، هنجاری، رفتار گذشته بر قصد فردی برای کاهش آلودگی هوا است. پیامدهای سیاستی مانند ایجاد آگاهی برای برچسب‌گذاری ستاره انرژی، افزایش استاندارد عملکرد حداقل انرژی و نقش آموزش در پرورش نسل‌های جوان باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abrahamse, W., Steg, L., Gifford, R., Vlek, C., 2009. Factors influencing car use for commuting and the intention to reduce it: a question of self-interest or morality? Res. Part F 12, 317e324.
 2. Abel, D.J.2014. Perceptions on Illegal Dumping in the eThekwini Municipality. Ph.D. Thesis, University of the Free State, Free State, South Africa.
 3. Ajzen, I., 1985. From intention to actions: a theory of planned behavior. Action Control.:SSSP Springe. Ser. Social. Psychol., 11–39. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2.
 4. Ajzen, I., 1991. The theory of planned behavior. Organ. Behav. Human. Decis. Process. 50 (2), 179–211. http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
 5. Alam, S.S., Nik Hashim, N.H., Rashid, M., Omar, N.A., Ahsan, N., Ismail, M.D., 2014. Small-scale households renewable energy usage intention: theoretical development and empirical settings. Renew. Energy 68, 255–263. http://dx.doi.org/10.1016/renene.2014.02.010
 6. Anwar,, Hussain, B. Usman, M. Naqvi, S.A.S., Shah, A. 2022. Consumers’ switching intentions from conventional to green vehicles in the context of smog risk in Pakistan. Case Studies on Transport Policy.10(3).1695-1705
 7. Ajzen, I., Fishbein, M., 1972. Attitudes and normative beliefs as factors influencingbehavioral intentions. J. Personal. Social. Psychol. 21 (1), 1–9. http://dx.doi.org/10.1037/h0031930
 8. Aarts, H., Dijksterhuis, A.A., 2000. The automatic activation of goal-directed behavior: the case of travel habit. J. Environ. Psychol. 20, 75e82
 9. Bamberg, S., Schmidt, P., 2003. Incentives, morality, or habit? Predicting students' car use for university routes with the models of Ajzen, Schwartz, and Triandis. Behav. 35, 264e285
 10. Borusiak, B.; Szymkowiak, A.; Piera ´nski, B.; Szalonka, K. The Impact of Environmental Concern on Intention to Reduce Consumption of Single-Use Bottled Water. Energies 2021, 14, 1985. https://doi.org/ 10.3390/en140719
 11. Birhanu, Y.; Berisa, G,. 2015. Assessment of Solid Waste Management Practices and the Role of Public Participation in Jigjiga Town, Somali Regional State, Ethiopia. Int. J. Environ. Prot. Policy 2015, 3, 153–168. [CrossRef]
 12. Brody, S., Grover, H., Vedlitz, A., 2012. Examining the willingness of Americans to alter behavior to mitigate climate change. Clim. Policy 12, 1e22
 13. Chan, K. 1998. Mass communication and pro-environmental behaviour: Waste recycling in Hong Kong. Journal of Environmental Management, 52(4), 317–325. https://doi.org/10.1006/jema.1998.0189
 14. Chen, M.F., Tung, P.J., 2014. Developing an extended theory of planned behavior model to predict consumers' intention to visit green hotels. Int. J. Plan. Hospital. 36, 221e230.
 15. Chen, S.C., Hung, C.W., 2016. Elucidating the factors influencing the acceptance of green products: an extension of theory of planned behavior. Technol. Forecast. Change 112, 155e163
 16. Chen, M.F., 2016. Extending the theory of planned behavior model to explain people's energy savings and carbon reduction behavioral intentions to mitigate climate change in Taiwandmoral obligation matters. J. Clean. Prod. 112, 1746e1753
 17. Carrus, G., Passafaro, P., Bonnes, M., 2008. Emotions, habits and rational choices in ecological behaviours: the case of recycling and use of public transportation. J. Environ. Psychol. 28, 51e62.
 18. Dalibalta, S., Elsayed, Y., Alqtaishat, F., Gomes, I., Fernandes, N., 2015. A health risk bassessment of Arabian incense (Bakhour) smoke in the United Arab Emirates. Sci. Total Environ. 511, 684e691.
 19. Donald, I.J., Cooper, S.R., Conchie, S.M., 2014. An extended theory of planned behaviour model of the psychological factors affecting commuters' transport mode use. J. Environ. Psychol. 40, 39e48.
 20. Ek, K., Soderholm, P., 2010. The devil is in the details: household electricity saving behavior and the role of information. Energy Policy 38 (3), 1578–1587. http:// dx.doi.org/10.1016/j. enpol. 2009. 11.041
 21. European Environment Agency ,2015. SOER 2015 – The European environment — state and outlook 2015. Urban systems briefing, Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/ urban-systems#tab-based-on-indicators. Accessed 13 May 2016
 22. Ferrara, I. Waste Generation and Recycling. In Household Behaviour and the Environment. Reviewing the Evidence; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Paris, France, 2008; pp. 19–58.
 23. Fengjiao, Z., Bing, W., Jie, X. and Linbo, L. 2013. Analyzing public transportation competitiveness based on the theory of planned behavior. Fourth International Conference on Transportation Engineering, USA, 3139- 3147
 24. Gregor, S., 2006. The nature of theory in information systems. MIS Q. 30 (3), 611e642
 25. Han, H., Hsu, L.T., Sheu, C., 2010. Application of the theory of planned behavior to green hotel choice: testing the effect of environmental friendly activities. Tourism Manag. 31, 325e334.
 26. Hartig T, Mitchell R, De Vries S, Frumkin H., 2014. Nature and health. Annu Rev Public Health 35:207–228
 27. Heath, Y., Gifford, R., 2002. Extending the theory of planned behavior: predicting the use of public transportation. J. Appl. Soc. Psychol. 32, 2154e2189.
 28. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., Sarstedt, M., 2014. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Sage, Thousand Oaks
 29. Henseler, J., Ringle, C.M., Sinkovics, R.R., 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing. Adv. Int. Market. 20, 277e319
 30. Jayaraman, K., Yun, W.W., Seo, Y.W., Joo, H.Y., 2015. Customers' reflections on theintention to purchase hybrid cars: an empirical study from Malaysia. Probl.Perspect. Manag. 13 (2), 304e312
 31. Kollmuss, A., Agyeman, J., 2002. Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior. Environ. Educ. Res. 8(3), 239e260.
 32. Khorasanizadeh, H., Honarpour, A., Park, M.S.-A., Parkkinen, J., Parthiban, R., 2016. Adoption factors of cleaner production technology in a developing country: energy efficient lighting in Malaysia. J. Clean. Prod. 131, 97e106.
 33. Karagulian, F., Belis, C.A., Dora, C.F.C., Prüss-Ustün, A.M., Bonjour, S., Adair- Rohani, H., Amann, M., 2015. Contributions to cities' ambient particulate matter (PM): a systematic review of local source contributions at global level. Atmos. Environ. 120, 475e483
 34. Lai, C.K.M., Cheng, E.W.L., 2016. Green purchase behavior of undergraduate students in Hong Kong. Soc. Sci. J. 53, 67e76.
 35. Mills, B., Schleich, J., 2013. Analysis of existing data: determinants for the adoption of energy-efficient household appliances in Germany. Sustain. Energy Consum. Resid. Build. 44, 39–67. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7908-2849-8_2.
 36. Maichum, K., Parichatnon, S., Peng, K.C., 2016. Application of the extended theory of planned behavior model to investigate purchase intention of green products among Thai consumers. Sustainability 8, 1077
 37. Macovei, O.I., 2015. Determinants of consumers' pro-environmental behaviordtoward an integrated model. J. Danub. Stud. Res. 5 (2), 261e275
 38. Nigbur, D., Lyons, E., Uzzell, D., 2010. Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: using an expanded theory of planned behaviour to predict participation in a kerbside recycling programme. Br. J. Soc. Psychol. 49, 259e284.
 39. Pizarro, I.O. 2014. Turning waste into resources: Rethinking the way we discard things. Licentiate Thesis, Department of Product and Production Development, Division Design & Human Factors, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
 40. World Health Organization, 2016. Ambient Air Pollution: A Global Assessment of Exposure and Burden of Disease. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/250141/9789241511353-eng.pdf; jsessionid¼84E094D3E2449AED55557FE871831737?sequence¼1. (Accessed 1 September 2018).
 41. Shi, H., Wang, S., Zhao, D., 2017a. Exploring urban resident's vehicular PM2.5 reduction behavior intention: an application of the extended theory of planned J. Clean. Prod. 147, 603e613
 42. Shi, H., Fan, J., Zhao, D., 2017b. Predicting household PM2.5-reduction behavior in Chinese urban areas: an integrative model of theory of planned behavior and norm activation theory. J. Clean. Prod. 145, 64e73
 43. Sasao, S. Econometric analysis of cleanup of illegal dumping sites in Japan: Removal or remedial actions? Environ. Econ. Policy Study 2016, 18, 485–497. [CrossRef]
 44. Susanto, N., Davidesyta, L ., Nurkertamanda, D., Triadi Putranto, T(2019) The Influence of Behavioral Prediction Factors and Intention in Improving 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Household Behavior in Tanjung Mas, Semarang, Indonesia . AIP Conference Proceedings 2114, 030002 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5112406 2114, 030002
 45. Sasao, S. Econometric analysis of cleanup of illegal dumping sites in Japan: Removal or remedial actions? Environ. Econ. Policy Study 2016, 18, 485–497. [CrossRef]
 46. Sarstedt, M., Ringle, C.M., Hair, J.F., 2017. Partial least squares structural equation modeling. In: Homburg, C., Klarmann, M., Vomberg, A. (Eds.), Handbook of Market Research. Springer, Cham, pp. 1e40
 47. Tan, C.S., Ooi, H.Y., Goh, Y.N., 2017. A moral extension of the theory of planned behavior to predict consumers' purchase intention for energy-efficient household appliances in Malaysia. Energy Policy 107, 459e471
 48. Taufique, K.M.R., Vaithianathan, S., 2018. A fresh look at understanding green consumer behavior among young urban Indian consumers through the lens of theory of planned behavior. J. Clean. Prod. 183, 46e55
 49. Viljoen, J.M.M.; Schenck, C.J.; Volschenk, L.; Blaauw, P.F.; Grobler, L. 2021. HouseholdWaste Management Practices and Challenges in a Rural Remote Town in the Hantam Municipality in the Northern Cape, South Africa. Sustainability, 13, 5903. https://doi.org/10.3390/su13115903
 50. Webb, D., Soutar, G.N., Mazzarol, T., Saldaris, P., 2013. Self-determination theory and consumer behavioural change: evidence from a household energy-saving behaviour study. J. Environ. Psychol. 35, 59e66
 51. Xu, Q, Hwang,G., Lu, Y,. 2021. Exploring the Influencing Paths of Behavior-driven Household Energy-saving Intervention – Household Energy Saving Option (HESO). Sustainable Cities and Society.71.102951
 52. Yue, Q. Song, Y., Zhu, J Li, Z M .2021. Exploring the effect of air pollution on settlement intentions from migrants: Evidence from China. Environmental Impact Assessment Review. 91. 1066771
 53. yu, X., Gou, Z, . 2022. Bridging the knowledge gap between energy-saving intentions and behaviours of young people in residential buildings. Journal of Building Engineering.57(1).104932
 54. Zahedi, S., Batista-Foguet, J.M., van Wunnik, L., 2019. Exploring the public's willingness to reduce air pollution and greenhouse gas emissions from private road transport in Catalonia. Sci. Total Environ. 646, 850e861.
 55. Zhao, C., Zhang, M., Wang, W., 2019. Exploring the influence of severe haze pollution on residents' intention to purchase energy-saving appliances. J. Clean. Prod. 212, 1536e1543.
 56. Zailani, S., Iranmanesh, M., Masron, T.A., Chan, T.H., 2016. Is the intention to use public transport for different travel purposes determined by different factors? Res. Part D 49, 18e24.
 57. Zareshahabadi, A., Sayarkhalaj, H. and Aghaabdollahmahootfooroosh, S. 2016. Factors associated with environmental behavior in the urban environment (Case study: The citizens of the city of Karaj). Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (1), 27-39. [In Persian].