تحلیل رفتار خانوارها برای کاهش آلودگی هوا در شهر کرمان: معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

10.22059/jes.2022.346812.1008345

چکیده

افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم در آلودگی هوا نقش دارند. بنابراین مسأله کنترل آلودگی علاوه بر اینکه یک مسئولیت سازمانی و دولتی می-باشد، مشارکت افراد در این امر نیز نقش قابل توجهی دارد. در این مطالعه قصد رفتاری افراد برای کاهش آلودگی هوا در رابطه با وسایل نقلیه، کاهش مصرف برق، ایجاد فضای سبز و استفاده مجدد از لوازم دورریختنی و بازیافتی با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB)، بررسی شد.تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) یک چارچوب یکپارچه برای عوامل روانشناختی زیربنای یک رفتار مورد مطالعه است. یک عامل مرکزی در TPB قصد فرد برای انجام یک رفتار معین است. فرض بر این است که قصد او تحت تأثیر سه مؤلفه، یعنی نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده قرار دارد (آژن، 1991). TPB به طور گسترده ای برای پیش بینی و توضیح مقاصد رفتاری متنوع در زمینه های مختلف استفاده شده است نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه بر روی 384 خانوار در شهر کرمان انجام شد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد کنترل رفتاری درک شده محرک اصلی قصد فردی برای کاهش آلودگی هوا و به دنبال آن نگرش، هنجاری، رفتار گذشته بر قصد فردی برای کاهش آلودگی هوا است. پیامدهای سیاستی مانند ایجاد آگاهی برای برچسب‌گذاری ستاره انرژی، افزایش استاندارد عملکرد حداقل انرژی و نقش آموزش در پرورش نسل‌های جوان باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها