مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کاندیدای دکتری، گروه مهندسی محیط‌زیست، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 کاندیدای دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، گروه مهندسی محیط‌زیست، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، جلفا، ایران

10.22059/jes.2021.282754.1007872

چکیده

با توجه به اهمیت واحد پردازش در خط تولید صنعتی کمپوست، پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی موازنه مواد در خطوط پردازش کارخانه تولید کمپوست بابل با ظرفیت‌های ۱۰۰ تن و ۲۵۰ تن پذیرش پسماند مخلوط شهری در روز، بر پایه تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF) انجام گرفت. بدین منظور پس از برداشت میدانی از ورودی و خروجی دستگاه‌های خطوط پردازش کارخانه کمپوست بابل در مقاطع زمانی مختلف و آنالیز کمی و کیفی ترکیبات تشکیل دهنده پسماندهای ورودی، مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری بر پایه RFTF صورت گرفت. محاسبات برای خطوط پردازش کمپوست انجام گرفت و دیاگرام موازنه مواد استاندارد برای خط پردازش در هر دو وضعیت تهیه شد. مطابق یافته‌ها، خط پردازش جدید کارخانه تولید کمپوست بابل دارای عملکردی مطلوبتر نسبت به خط پردازش قدیمی این کارخانه است؛ به نحوی که خط جدید توانسته میزان پسماندهای دفنی (ریجکتی نهایی خط پردازش) را به میزان ۸۴/۱۹ درصد نسبت به خط قدیمی کاهش دهد. همچنین راه‌اندازی خط پردازش جدید، میزان مواد آلی جداسازی شده که جهت تولید کمپوست به فاز تخمیر و هوادهی منتقل می‌شود را به میزان ۳۹/۱۹ درصد افزایش داده و نسبت مواد استحصال‌ شده دارای ارزش اقتصادی را نیز به میزان ۴۵/۰ درصد بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها