بررسی آلودگی هوای شهر تهران براساس ویژگی‌های باد و بارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jes.2022.343398.1008320

چکیده

با هدف بررسی نقش باد و بارش بر میزان آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران از داده‌های روزانه NO2 ماهواره سنتینل و داده‌های روزانه باد و بارش ایستگاه مهرآباد طی بازه زمانی 1آگوست 2018 تا 31دسامبر 2021 استفاده شد. برای بررسی ارتباط داده‌های بارش و باد با آلودگی هوا از روش همبستگی و جهت بررسی وجود تفاوت معناداری در میزان آلودگی هوا در شرایط متفاوت بارش و باد از آزمون t بهره گرفته شد. نتایج نشان داد، واریانس و میانگین NO2 روزهای بارشی و روزهای بدون بارش برابر نیست و در روزهای بارشی 0۶/۳۱% مقدار آلودگی هوا کاهش می‌یابد. میانگین آلودگی هوا در روزهای بارشی کمتر از روزهای بدون بارش است اما قانونمندی خاصی میان مقدار بارش و کاهش آلودگی هوا مشاهده نشد. نتایج نشان داد، افزایش سرعت باد تا 5/2متر برثانیه سبب کاهش میزان آلودگی هوا می‌شود، اما سرعت‌های بیشتر از آن لزوماً کاهش بیشتر آلودگی را درپی نخواهد داشت. واریانس و میانگین NO2 در روزهای باسرعت باد بیشتر و کمتراز 5/2متر برثانیه برابر نیست. در سرعت بیش از 5/2متر برثانیه، مقدار آلودگی هوا 25/59% با اطمینان 99درصد کاهش می‌یابد. نتایج مشخص ساخت اثر باد در کاهش آلودگی هوای تهران بیش از بارش بوده و ارتباط قانونمندتری با آلودگی هوا نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها