ارزیابی جامع کیفیت و بار آلودگی درمحیط‌های شهری با هدف دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از ابزار CASBEE-City (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت دستیابی به پایداری در شهرها و ضرورت بهره‌مندی از رویکردی جامع، کاربرد ابزار CASBEE-City برای ارزیابی و اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه در مناطق شهری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار یک شاخص ترکیبی با نام BEE را ارائه می‌کند که بر اساس شاخص‌های کیفیت شهر و بار آلودگی محاسبه می‌گردد. کیفیت شهر شامل جنبه‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی بوده و بار آلودگی سرانه انتشار دی‌اکسید کربن را در نظر می‌گیرد. نتایج استفاده از این ابزار برای شهر تهران نشان می‌دهد که این پایتخت در سال 1398 (2019) در سطح نسبتا ضعیف یا B- قرار می‌گیرد که بیانگر کیفیت کم و بار آلودگی نسبتا زیاد آن است. بر اساس یافته‌های پژوهش، اقدام عاجل برای کاهش بار آلودگی بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، بازیافت منابع در گروه کیفیت محیط زیستی، خدمات اجتماعی در گروه کیفیت اجتماعی و تبادلات اقتصادی در گروه کیفیت اقتصادی بایستی در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند. در این مقاله، نتایج هر شاخص به صورت جداگانه و در سطوح مختلف ارائه شده و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران شهری می‌توانند با استفاده از آن‌ها و برای جنبه‌های مختلف تعیین نمایند که برای دستیابی به توسعه پایدار در این شهر چه اقداماتی ارجح هستند.

کلیدواژه‌ها