اولویت‌بندی چند معیاره زیرساخت‌های سبز و ترکیب‌های آنها برای کنترل رواناب در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره انواع و ترکیب‌های مناسب زیرساخت‌های سبز شهری برای کنترل رواناب در شهر تهران را شناسایی کند. چهارچوب کلی این تحقیق چهار گام دارد. نخست معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار انتخاب شدند. سپس پنل خبرگان گرایش‌های تخصصی متفاوت و مرتبط با موضوع شکل گرفت. سپس توان زیرساخت‌های سبز نسبت به معیارها تعیین گردید و زیرساخت‌های مطالعه شده مورد اولویت دهی قرار گرفتند. در نهایت سناروهای مختلف ترکیب انواع زیرساخت‌های سبز بررسی و اولویت دهی شدند. نتایج نشان داد کف سازی نفوذپذیر مناسب ترین شکل زیرساخت سبز برای شهر تهران می‌باشد در حالی که جوی سبز نامناسب‌ترین است. در این پژوهش، به ترتیب ترانشه نفوذ، باغچه باران، مخزن جمع آوری آب باران، برکه نگه داشت، برکه نگه داشت زیستی، و بام سبز در رتبه بندی دوم تا هفتم قرار گرفتند. جهت اطمینان به نتایج تحلیل حساسیت صورت گرفت. در مقوله ترکیب زیرساخت‌های سبز، ده ترکیب مهم برای شهر تهران مشتمل بر انتقال-نگه‌داشت، انتقال-ذخیره، انتقال- آبیاری، نگه داشت- انتقال، نگه داشت – جذب، جذب – انتقال، نگه داشت- ذخیره، نگه داشت – آبیاری، و جذب- آبیاری وجود دارد.نهایتا هر کدام از ترکیب سه سناریوی ترکیب زیرساخت‌های سبز پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها