برآورد ارزش تفریحی فضای‌سبز و پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: پارک بهاران شهرستان میبد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

برای بیان نقش و اهمیت محیط‌زیست و تبدیل آن‌ به ارزش‌های پولی لازم است منابع آن با استفاده از روش‌های مناسب ارزش‌گذاری شوند. امروزه ارزش‌گذاری اقتصادی، ابزار مدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه‌ای است. از این‌رو در مطالعه حاضر، ارزش تفریحی پارک بهاران شهرستان میبد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود وضعیت و حفاظت از این پارک نیز با استفاده از الگوی لاجیت بررسی شده است. به این منظور ابتدا حجم نمونه مورد بررسی براساس روش کوکران تعیین شد و سپس داده‌ها از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای «مدت زمان بازدید» و «سطح تحصیلات»، اثر مثبت و متغیرهای «وسایل حمل و نقل» و «حداکثر مبلغ پیشنهادی» اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت مبالغ پیشنهادی داشته‌اند. براساس محاسبات انجام شده، میزان تمایل به پرداخت ماهانه هر بازدیدکننده از پارک بهاران شهرستان میبد 38350 ریال در ماه است. همچنین میزان تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار به‌ترتیب، 161070 و 1932840 ریال برآورد شد که نشان‌دهنده اهمیت بالای این پارک برای بازدیدکنندگان است.

کلیدواژه‌ها