اثر فضای‌سبز بر قیمت مسکن با استفاده از مدل قیمت‌گذاری هدونیک (مطالعه موردی: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

برای بیان نقش و اهمیت ‌محیط‌زیست و تبدیل آن‌ها به ارزش‌های پولی لازم است کالاها و خدمات آن با استفاده از روش‌های مناسب ارزش‌گذاری شوند. امروزه ارزش‌گذاری اقتصادی، ابزار مدیریتی مؤثر برای مدیران جهت تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه‌ای است. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر فضای‌سبز بر قیمت واحدهای مسکونی در پارک هفت تیر یزد انجام گرفته‌ است. بدین منظور از روش هدونیک برای ارزش‌گذاری فضای‌سبز استفاده شد و در این راستا 15 فاکتور شامل متغیرهای فیزیکی، محیطی و دسترسی در نظر گرفته شد. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و نرم‌افزار EViews استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان 15 متغیر مستقل، متغیرهای توضیحی قیمت هر متر مربع زمین، سطح زیربنا، پارکینگ، فاصله تا خیابان اصلی و فاصله تا پارک به ترتیب با ضریب 95/0، 89/0، 26/0-، 19/0- و 15/0 درصد در قیمت واحدهای مسکونی مؤثر هستند (P <0.05). قیمت هر متر مربع زمین بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (قیمت کل مسکن) دارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که روش قیمت‌گذاری هدونیک با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر متغیر وابسته، باعث ایجاد ارتباط بین متغیرهایی چون قیمت منازل مسکونی به‌عنوان یک کالای بازاری و ارزش تفریحی پارک می‌شود .

کلیدواژه‌ها


امیرنژاد، حمید؛ نبی‌زاده ذوالپیرانی، مجتبی؛ حیدری کمال‌آبادی، رضا، (1395). تأثیر تالاب عینک شهر رشت بر قیمت مسکن منطقه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 16(4): 53-37.
اکبری، نعمت الله؛ عمادزاده، مصطفی؛ رضوی، سیدعلی، (1383). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد، رهیافت اقتصادسنجی فضایی در روش هدانیک، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 4(11): 57-78.
اسفندیاری، مرضیه، (1383). برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر اصفهان در فاصله سال‌های 77-1371، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 3: 177-163.
ابونوری، اسمعیل؛ رمضانی وکیل کندی، رسول، (1381). برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک: مطالعه موردی شهرستان ساری، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، 1(4): 35-13.
پیربابایی، محمدتقی، بیتی، حامد؛ صداقتی، عاطفه، (1398). مفهوم ارش در برنامه‌ریزی مسکن: مطالعه موردی تطبیقی مدل هدانیک مسکن با دیدگاه ارزش‌شناسی علامه‌طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، 9(2): 329-303.
تیموری، ایرج؛ حکیمی، هادی؛ حسین‌پورشاد، ویدا، (1394). بررسی نقش متغیرهای کالبدی و دسترسی در تعیین قیمت مساکن آپارتمانی در شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر جدید سهند)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 20(57): 95-81.
تیموری، ایرج؛ سلطان قیس، نوید؛ قلی‌زاده، یاسر، (1396). برآورد قیمت مسکن شهری با استفاده از تابع هدانیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی موردشناسی: کوی ولیعصر شهر تبریز، جغرافیا و آمایش سرزمین، 22(7): 56-41.
خیرالدین، رضا؛ امیدی بهره مند، مسعود، (1395). بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر ابرپروژه‌های شهری بر قیمت مسکن در عمق محلات شهری مجاور (مطالعه موردی: بزرگراه طبقاتی صدر)، اقتصاد و مدیریت شهری. 5(17): 29-13.
خلیلی‌عراقی، منصور؛ نوبهار، الهام، (1390). پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تبریز: کاربرد مدل‌های قیمت هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 19(60): 113-60.
رحیمی کاکه‌جوب، آرمان؛ عیسی لو، علی‌اصغر؛ محمدیان مصمم، حسن؛ رحمتی، اکبر، (1392). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از مدل هدانیک قیمت (نمونه موردی: منطقه دو شهر سنندج)، اقتصاد و مدیریت شهری، 1(3): 43-33.
سالم، علی‌اصغر؛ اکابری تفتی، مهدی، (1397). محاسبه میزان تمایل به پرداخت برای گریز از آثار زیان‌بار آلودگی به تفکیک استآن‌ها ی مختلف در ایران با استفاده از الگوی قیمت هدانیک، اقتصاد مقداری، 15(2): 50-23.
سازمان هواشناسی استان یزد، (1398). سازمان هواشناسی ایران.
سوری، داوود؛ منیری جاوید، سلیمه، (1390). مدل تعیین قیمت مسکن کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، 9(27):28-7.
صداقتی، عاطفه؛ نوریان، فرشاد، (1395). به کارگیری روش هدانیک در ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی مورد شناسی: محله باغ صبا در منطقه 7 تهران، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 6(21): 186-171.
صداقتی، عاطفه؛ پیربابایی، محمد تقی، نوریان، فرشاد؛ بیتی، حامد، (1400). ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 32(3): 30-1.
عباسلو، محمد؛ سینا، فرشید، (1384). برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهری تهران. فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، 2(4): 135-105.
غفاری، فرهاد؛ اویسی فردویی، طاهره، (1390). برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از الگوی قیمت هدانیک (مطالعه موردی شهر قم)، اقتصاد کاربردی، 3(11): 48-27.
قربانی، سالار؛ افقه، سید مرتضی، (1396). پیش بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی، اقتصاد و مدیریت شهری، 5(19): 44-29.
مرادی، غلامحسین؛ اپرا جونقانی، الهام؛ سلطانی بابوکانی، افسانه؛ دهقان بنادکوکی، فرناز، (1400). برآورد ارزش اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش هزینه سفر (مطالعه موردی: باغ نمیر استان یزد)، مطالعات مدیریت گردشگری.
وارثی، حمیدرضا؛ موسوی، میرنجف، (1389). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل هدانیک قیمت (مورد مطالعه: منطقه سه شهر یزد)، جغرافیا و مطالعات محیطی، 3: 3-5.
Belcher, R. N., & Chisholm, R. A. (2018). Tropical vegetation and residential property value: A hedonic pricing analysis in Singapore. Ecological economics, 149: 149-159.‏
Bourassa, S., Hoesli, M., Scognamiglio, D., & Zhang, S. (2011). Land leverage and house prices. Regional Science and Urban Economics, 41(2): 134-144
Choumert, J., & Phélinas, P. (2015). Determinants of agricultural land values in Argentina. Ecological Economics, 110: 134-140.
Davis, M., & Heathcote, J. (2007). The price and quantity of residential land in the United States. Journal of Monetary Economics, 54(8): 2595-2620
Davis, M., & Palumbo, M. (2008). The price of residential land in large U.S. citie. Journal of Urban Economics, 63(1): 352–384.
Dökmeci, V., Önder, Z., & Yavas, A. (2003). External factors, housing values, and rents: evidence from survey data. Journal of Housing Research, 83-99.
Duan, J., Tian, G., Yang, L., & Zhou, T. (2021). Addressing the macroeconomic and hedonic determinants of housing prices in Beijing Metropolitan Area, China. Habitat International, 113: 102374.‏
Greenaway-McGrevy, R., & Sorensen, K. (2021). A Time-Varying Hedonic Approach to quantifying the effects of loss aversion on house prices. Economic Modelling, 99: 105491.‏
Grislain-Letrémy, C., & Katossky, A. (2014). The impact of hazardous industrial facilities on housing prices: A comparison of parametric and semiparametric hedonic price models. Regional Science and Urban Economics, 49: 93-107.‏
Hai-Zhen, W., Sheng-Hau, J., & Xiao-Yu, G. (2005). Hedonic Price Analysis of Urban Housing: An Empirical Research on Hangzhou, China. Journal of Zhejiang University Science, 6(8): 907-914.
Hu, L., He, S., Han, Z., Xiao, H., Su, S., Weng, M., & Cai, Z. (2019). Monitoring housing rental prices based on social media: An integrated approach of machine-learning algorithms and hedonic modeling to inform equitable housing policies. Land use policy, 82: 657-673.‏
Karlik, B., & Olgac, A.V. (2011). Performance analysis of various activation functions in generalized MLP architectures of neural networks. International Journal of Artificial Intelligence and Expert Systems, 1(4): 111-122.‏
Kain, J.F., & Quigley, J.M. (1998). Measuring the value of housing Quality. journal of the American statistical association, 85: 423-439.
Khan, S., Ghaffar, A., Shah, S.A., Jan, A.U., Dawood, J., & Fayaz, M. (2016). A hedonic analysis of agricultural land prices in Pakistan's Peshawar district. Asian Journal of Agriculture and rural Development, 6(4): 59.
Lu, J. (2018). The value of a south-facing orientation: A hedonic pricing analysis of the Shanghai housing market. Habitat International, 81: 24-32.‏
Oikarinen, E. (2014). Studies on housing price dynamics.
Panduro, T., & Veie, K. (2013). Classification and Valuation of Urban Green Spaces A Hedonic House Price Valuatio. Landscape and Urban Planning, 120: 119-128.
Su, S., He, S., Sun, C., Zhang, H., Hu, L., & Kang, M. (2021). Do landscape amenities impact private housing rental prices? A hierarchical hedonic modeling approach based on semantic and sentimental analysis of online housing advertisements across five Chinese megacities. Urban Forestry & Urban Greening, 58, 126968.‏
Selim, H. (2009). Determinants of House Prices in Turkey: Hedonic Regression Versus Artificial Neural Network. Expert System With Application, 36(2): 2843-2852.
Terol, C. B., & Valdés, L. (2015). The environmental setting, farming activities and rural accommodation prices. Journal of Regional Research, 33: 33-51.
Wallbaum, H., Ostermeyer, Y., Salzer, C., & Escamilla, E.Z. (2012). Indicator Based Sustainability Assessment Tool for Affordable Housing Construction Technologies. Ecological Indicators, 18: 353-364.
Xiao, Y., Hui, E.C., & Wen, H. (2019). Effects of floor level and landscape proximity on housing price: A hedonic analysis in Hangzhou, China. Habitat International, 87: 11-26.