تدوین استراتژی های ساماندهی و طراحی محیط و منظر لندفیل با رویکرد اکولوژیک(مطالعه موردی: لندفیل حاشیه رودخانه تلار قائمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی از یک سو و توسعه صنعتی همراه با ترویج فرهنگ مصرف گرایی خود از سوی دیگر، به تولید بیش از حد مواد زاید جامد و پسماندها و در نتیجه ایجاد لندفیل‌ها در نواحی شهری و طبیعی، و انتشار گسترده انواع آلودگی‌های تهدیدکننده سلامت انسان و تخریب محیط زیست منجر شده است. از این رو نیاز به ساماندهی طرح‌های توسعه ای و کاهش روند آلوده سازی محیط زیست در قالب طراحی‌های سازگار با محیط زیست احساس می شود. رویکرد طراحی اکولوژیک به عنوان بستری برای کاهش تخریبات زیست محیطی، و انطباق مدیریت پسماندهای جامد شهری با فرآیندهای طبیعی و اکوسیستمی بطور فزاینده ای در حال گسترش است. هدف از این پژوهش شناخت، تحلیل و طراحی محیط و منظر لندفیل یا سایت دفن بهداشتی به منظور ساماندهی و به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از پسماندهای شهری به محیط زیست، اکوسیستم و فرایند‌های طبیعی می باشد تا حداکثر آسایش را برای افراد فراهم آورد. در این پژوهش در ارتباط با لندفیل تلار قائم‌شهر، ابتدا اثرات منفی لندفیل‌ها بر محیط درونی و پیرامونی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس با شناخت و آنالیز نمونه مورد مطالعه به ارائه اصول و استراتژی هایی برای طراحی محیطی لندفیل قائم‌‌شهر پرداخته شد و در نهایت راه حل‌ها و اقدامات طراحی اکولوژیک جهت طراحی موثر و همگام لندفیل با طبیعت قائم‌‌شهر ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


 اسدی شیرین، گ؛ غلامعلی فرد، م، (1394). تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط زیستی محل دفن پسماند قائم‌‌شهر با استفاده از ماتریس leopold و RIAM، فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 1(3)،صص 206- 193
پناهنده، م؛ عابدین زاده، ن؛ روانبخش، م، (1389). ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست یزد، فصلنامه ی علوم و تکنولوژی محیط زیست،12 (46)، صص 99-87
حیدری، ا، ا؛ علیدادی، ح؛ سرخوش، م؛ صادقیان، س، (1396). ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه زاوه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی،فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 3 (9) ،صص93-84.
شریعت، س، م، (1395). ارزیابی اثرات زیست محیطی:خلاصه ی علمی- کاربردی، نشر تالاب.
غلامعلی فرد، م؛ میرزایی،م؛ حاتمی منش، م؛ ریاحی بختیاری، ع؛ صادقی، م، (1392). کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی(اصلاح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن جامد شهر کرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 16 (1)، صص46-31.
فرهمند، ع، (1390). منظر پسا صنعتی عرصه نوین معماری منظر، مجله منظر، 3 (16)، صص25-22.
مثنوی، م؛ نیک افکار، م، (1390). گردشگری پایدار(اکوتوریسم) در محوطه‌های نیروگاه‌های برق آبی با رویکرد طراحی اکولوژیک، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برق آبی، تهران، ایران.
منصوری، س، ا ؛ منصوری، س، ن، (1393) بهیافت منظر - رویکردی نو در احیای نواحی دفن پسماند، مجله منظر،6 (27)، صص19-14.
موسوی، س، م، (1391) بررسی وضعیت قوانین مدیریت پسماند درایران، ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور، مشهد، ایران.
Aghajani, M. M., Ghazvinei, P. T., Sulaiman, N. M. N., Basri, N. E. A., Saheri, S., Mahmood, N. Z., et al. (2016). Application of TOPSIS and VIKOR improved versions in a multi criteria decision analysis to develop an optimized municipal solid waste management model. Journal of Environmental Management; 166:109-15.
Barnosky, A. D., Hadly, E. A., Bascompte, J., Berlow, E. L., Brown, J. H., Fortelius, M., and et al. (2012). Approaching a state shift in Earth's biosphere, Nature,486(7401),52-58. doi: 10.1038/nature11018. PMID: 22678279.
Chapin, F. S., III, Power, M. E., Pickett, S. T. A., Freitag, A., Reynolds, J. A., Jackson, R.B.,and et al. (2011). Earth stewardship: Science for action to sustain the human–earth system. Ecosphere, 2(8), 1–20. https://doi.org/10.1890/ES11-00166.1.
Environmental Protection Agency(EPA), (2000). Landfill manuals, landfill site design.
Gao, G., Ying, M., & Fu, B. (2015). Temporal variations of flow‐sediment relationships in a highly erodible catchment of the Loess Plateau, China. Land Degradation & Development, 27(3), 758–772. https://doi.org/ 10.1002/ldr.2455.
Griffith, J.,  Duncan, R. C.,  Riggan, W. B., & Pellom, A. C. (1989). Cancer mortality in U.S. counties with hazardous waste sites and ground water pollution, Archives of Environmental Health, 44 (2) ,69-74, doi: 10.1080/00039896.1989.9934378.
Gültekin, H. (2009). Ecological Design And Retrieving The Environmental Meaning. In A. T. Tymieniecka (Eds.), Memory in the Ontopoesis of Life, 101,73-79: Springer Netherlands.
Herrmann, M., Milanrd, A., & Royfe, C. (2000). Sustainable Landscape Design in Practice, in Benson, J & Rohe, M (eds), Landscape and sustainability, E& F.N Spon press, London, Uk.
Hitchmough, J., & Dunnett, N. (2012). Ecologically Based Planting Design at the 2012 London Olympics, Journal of Manzar, 4(18), 14-19.
International Bank for Reconstruction and Development(IBRD), (2021). Trends in Solid Waste Management.
Leopold, L. B., Clarke, F. E., Hanshaw, B. B., & Balsley, J. R. (1971). A Procedure for Evaluating Environmental Impact, Publisher: U.S. Geological Survey, Washington, D.C. 20242.
Makhdoum, M. (2009). “Four Tips about Development Impact Assessment”, Journal of Environment and Development, 2, 9-12.
Makhzoumi, J., & Pungetti, G. (1999). Ecological landscape design and planning, E&F.N.Spen press, London,Uk.
Martin, M. (2003)., Globalization, development and municipal solid waste management in third word cities, p.300. HUMAN SETTLEMENT DEVELOPMENT
Masnavi, M. R., Vamenani, F. (2020). Developing a Sustainable Landscape design Framework for the Municipal waste landfills. an ecological approach. Global Science Research Journals, 8(2),1-4.
McHarg, I. (2001)., Design with Nature, Jhon Wiley & Sons, Harvard University.
Nabi Bidhendi, G. R.,Masnavi, M. R., Ghodrati Toostani, N., Nasrabadi, T. (2012). The contribution of Eco design approach on the urban environmental sustainability: Management of Mixed Solid Waste and Leachate contaminations, the case of Kahrizak leachate treatment Plant in Tehran. Springer Science,1110- 1112. DOI:10.1007/978-94-007-3010-6_234.
Top of Form
Smith, G. P., Scott, G. P. (2005). Dictionary of water and waste management.
Spirn, A. W. (2005). The Language of Landscape, Translated from the English by Bahraini, S, H. & Aminzadeh, B. Tehran: Tehran University Publications.
Todd, J., Brown, J. G., & Wells, E. (2003). Ecological design applied, Ecological Engineering ,20,421–440.
Vaverkova, M. D., Elbl, J., Radziemska, M., Adamcova, D., & et al. (2018). The use of vegetation as a natural strategy for landfill restoration. Land Degradation & Development, 29 (10), https://www.researchgate.net.
Wong, M. H., Chan, Y. S. G., Zhang, C., & Ng CW (2016)., Comparison of pioneer and native woodland species growing on top of an engineered landfill, Hong Kong: Restoration programme. Land Degradation & Development, 27, 500–510. https://doi.org/10.1002/ldr.2380. 
Yoo, K. Y., Kim, W., Kang, K. (2014). Nanjido eco park restoration from waste dumping site, Modularization of Korea’s development experience.