بررسی تاثیر توام انرژی حرارتی، کربنات و فسفات بر غیر پویاسازی سرب در خاک های آلوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 استاد دانشگاه

3 استاددانشگاه

چکیده

سرب بعنوان یکی از خطرناک‌ترین فلزات سنگین سلامت انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده را تهدید می‌کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انرژی حرارتی، آهک و فسفات در واحد زمان بر میزان تثبیت سرب در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین انجام شد. نمونه خاک از منطقه آلوده معدن انگوران برداشت شد. جهت بررسی تثبیت سرب، محلول آهک در سطوح صفر و 5 درصد، محلول کود فسفاته در سطوح صفر و 5/2 درصد تهیه و با خاک مخلوط شدند و در دمای 25 ،200، 400، 600، 700، 800 درجه سانتی گراد حرارت داده شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مستقل حرارت و تیمارها در طول دوره زمانی معنی‌دار بود بطوریکه دمای 600 و 700 درجه سانتی گراد بیشترین تاثیر در رهاسازی سرب داشت. همچنین اثرات متقابل فاکتورها در دوره زمانی اول و دوم معنی دار شدند. افزایش حرارت باعث تغییر جهت اثر فسفات بر تثبیت سرب شده و افزایش حلالیت و انتقال آن در خاک را باعث شد. به طور کلی کاربرد آهک نسبت به فسفات برای تثبیت سرب در خاک‌های اسیدی و شور توصیه نشده و بهتر است از منابع فسفاته و در دمای محیط برای جلوگیری از تحرک سرب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات