دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 561-765 
3. طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

صفحه 595-607

پیمان گلچین؛ منصوره ناروئی؛ ابولفضل کاظمی نسب


6. بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان

صفحه 645-661

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی