دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 561-765 
بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان

صفحه 645-661

10.22059/jes.2018.244983.1007546

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی